Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίωνΟ χρεωστικός τόκος είναι το κόστος των δανειακών κεφαλαίων. Αναφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως μη λειτουργικό έξοδο και προέρχεται από πιστώσεις, δάνεια και ομόλογα. Το ποσό των τόκων που προκύπτει συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό του ανεξόφλητου ποσού του κεφαλαίου.


Ο τύπος υπολογισμού είναι:


(Ημέρες δανεισμού κεφαλαίου ÷ 365 Ημέρες) x Επιτόκιο x Κεφάλαιο = Έξοδο από τόκους


Για παράδειγμα, η εταιρεία Χ δανείζεται 1.000.000 ευρώ από τράπεζα Α την 1η Ιουνίου και αποπληρώνει το δάνειο στις 15 Ιουλίου. Το επιτόκιο του δανείου είναι 8%. Το έξοδο τόκου κατά το μήνα Ιούνιο υπολογίζεται ως εξής:


(30 ημέρες ÷ 365 ημέρες) x 8% x 1.000.000 ευρώ = 6.575,34 ευρώ


Το έξοδο τόκου κατά το μήνα Ιούλιο υπολογίζεται ως εξής:


(15 ημέρες ÷ 365 ημέρες) x 8% x 1.000.000 ευρώ = 3.287,67 ευρώ


Ο δανειστής χρεώνει τον οφειλέτη το ποσό των οφειλόμενων τόκων. Όταν ο οφειλέτης λαμβάνει την χρέωση, η συνήθης λογιστική εγγραφή είναι χρέωση στον λογαριασμό 65 και πίστωση σε λογαριασμό 52.


Εάν η χρέωση δεν έχει ακόμη φτάσει από τον δανειστή στο τέλος του μήνα και ο δανειολήπτης θέλει να κλείσει τα βιβλία του, μπορεί αντ 'αυτού μπορεί να προχωρήσει σε εγγραφή με χρέωση σε λογαριασμό Έξοδα τόκων και πίστωση σε Τόκους πληρωτέους ή Δεδουλευμένους τόκους.


Ο τόκος είναι συνήθως ένα έξοδο που εκπίπτει από το φόρο, γεγονός που καθιστά το δανειζόμενο κεφάλαιο ως κεφάλαιο χαμηλότερου κόστους, πάντα σύμφωνα με την αποπληρωμή και την φορολογική νομοθεσία, από τα ίδια κεφάλαια.


Ωστόσο, ένα υπερβολικό ποσό χρέους παρουσιάζει επίσης τον κίνδυνο χρεωκοπίας των εταιρειών εάν ο οφειλέτης δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Έτσι, η ορθή διαχείριση των οικονομικών στοιχείων μπορεί να προσδιορίσει ένα μέτριο ποσό εξόδων τόκων σε σχέση πάντα με βάση των περιουσιακών στοιχείων ώστε η επιχείρηση να δείξει αξιόλογα οικονομικά στοιχεία και να καταστεί εύρωστη.


Γιώργος ΕγγλεζάκηςCEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος κεφαλαίου Γεώργιος Εγγλεζάκης Στρατηγική των επιχειρήσεων και η Οικονομία Γεώργιος Εγγλεζάκης Ηγεσία. Στις επιχειρήσεις του αύριο και πώς αυτή επηρεάζει την κοινωνία Γεώργιος Εγγλεζάκης EBIT, η σημασία του για την οικονομική πορεία της επιχείρησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής Γεώργιος Εγγλεζάκης Τι είναι το Περιθώριο που υπολογίζουμε σε τμήματα μιας επιχείρησης;