Κόστος χρέους και γιατί πρέπει να υπολογίζεταιΤο κόστος του χρέους είναι το πραγματικό επιτόκιο μετά τη φορολογία που καταβάλλεται από έναν δανειολήπτη για το χρέος του. Το κόστος του χρέους περιλαμβάνει ένα μέρος του συνολικού κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης, του οποίου τα άλλα μέρη είναι το κόστος των προνομιούχων μετοχών και το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Το κόστος του χρέους είναι το λιγότερο ακριβό μέρος του κόστους του κεφαλαίου, καθώς εκπίπτει φόρου. Δεδομένου του χαμηλότερου κόστους του χρέους, υπάρχει ο πειρασμός να αναλάβουμε ένα υπερβολικό ποσό χρέους σε σύγκριση με τα άλλα στοιχεία του κόστους του κεφαλαίου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο αυξάνει το ποσό του κεφαλαίου του δανείου που πρέπει να αποπληρωθεί, καθώς και τους τόκους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πτώχευσης της επιχείρησης.


Γιατί είναι σημαντικό το κόστος του χρέους


Το χρέος είναι το λιγότερο ακριβό μέρος του κόστους του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να επιβαρύνονται με χρέη όταν χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση, αντί να πουλούν προνομιούχες μετοχές ή κοινές. Η αύξηση των επιτοκίων αυξάνει επίσης το κόστος του χρέους, γεγονός που καθιστά ακριβότερη τη χρηματοδότηση έργων εντός μιας επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι οριακά προτεινόμενα έργα απορρίπτονται, καθώς δεν είναι πλέον οικονομικά αποδοτικά. Αντίθετα, όταν το κόστος του χρέους μειώνεται, είναι πλέον οικονομικά αποδοτικό να επενδύουμε σε έργα που έχουν μειωμένη αναμενόμενη απόδοση επένδυσης.


Υπολογισμός
Υπολογίστε το συνολικό ποσό των τόκων που θα καταβληθούν σε περίοδο ενός έτους.
Υπολογίστε το μέσο ποσό του ανεξόφλητου χρέους κατά τη διάρκεια της περιόδου ενός έτους.
Διαιρέστε το συνολικό ποσό των τόκων με το μέσο επίπεδο χρέους για να καταλήξετε στο επιτόκιο προ φόρων.
Αφαιρέστε τον φορολογικό συντελεστή του οργανισμού από το 1 και πολλαπλασιάστε τη διαφορά με το κόστος προ φόρων του χρέους.

Το κόστος χρέους μια επιχείρησης σχετικά με τον υπολογισμό του καθιστά την επιχείρηση να μπορεί να λαμβάνει σωστές αποφάσεις αναφορικά με τις επενδύσεις της καθώς και να προσαρμόζει τα αναπτυξιακά της σχέδια.  Συγκριτικά με την οικονομική ανάλυση των οικονομικών της δεδομένων παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα για την δυναμική της.


Γιώργος Εγγλεζάκης


CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος κεφαλαίου Γεώργιος Εγγλεζάκης Στρατηγική των επιχειρήσεων και η Οικονομία Γεώργιος Εγγλεζάκης Ηγεσία. Στις επιχειρήσεις του αύριο και πώς αυτή επηρεάζει την κοινωνία Γεώργιος Εγγλεζάκης EBIT, η σημασία του για την οικονομική πορεία της επιχείρησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής