Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης - Παράγοντας ανάπτυξης της ΕπιχείρησηςΗ έννοια του Καθαρού Κεφαλαίου κίνησης περιέχει το συνολικό ποσό των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Θεωρείται σημαντική διότι μέσω αυτής υπολογίζεται η βραχυπρόθεσμη ρευστότητα της οικονομικής μονάδας και χρησιμοποιείται για να αποκτήσει η Διοίκηση μια γενική εικόνα της ικανότητας της να χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία με αποτελεσματικό τρόπο.

Ο Υπολογισμός του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης είναι :


+ Διαθέσιμα


+ Εμπορεύσιμες επενδύσεις


+ Λογαριασμοί εισπρακτέοι


+ Απογραφή


- Λογαριασμοί πληρωτέοι


= Καθαρό κεφάλαιο κίνησης


Από το αποτέλεσμα εξαρτάται η ακρίβεια πληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αν είναι θετικό τα διαθέσιμα κυκλοφορούντα στοιχεία επαρκούν, εάν είναι αρνητικό η οικονομική μονάδα δεν διαθέτει επαρκή κυκλοφορούντα στοιχεία για τις τρέχουσες υποχρεώσεις και κινδυνεύει από πτώχευση.

Το καθαρό ποσό κεφαλαίου κίνησης είναι ο πιο πληροφοριακός δείκτης όταν παρακολουθείται σε μια γραμμή τάσης, καθώς αυτό μπορεί να επιδείξει σταδιακή βελτίωση ή μείωση του καθαρού ποσού κεφαλαίου κίνησης με την πάροδο του χρόνου.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ικανότητας μιας εταιρείας να αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς, αν υφίστανται σημαντικά αποθέματα μετρητών. Αντιστρόφως, η στενότητα του κεφαλαίου κίνησης καθιστά απίθανη την ύπαρξη οικονομικών μέσων για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξής. Ωστόσο ένας πιο συγκεκριμένος δείκτης της δυνατότητας ανάπτυξης είναι όταν οι όροι πληρωμής των εισπρακτέων λογαριασμών είναι μικρότεροι από τους όρους των πληρωτέων λογαριασμών, πράγμα που σημαίνει ότι μια επιχείρηση μπορεί να εισπράξει μετρητά από τους πελάτες της πριν ακόμα χρειαστεί να πληρώσει τους προμηθευτές της.

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης μεταβάλλεται θετικά σύμφωνα με τις παρακάτω ενέργειες :


Όταν η απαίτηση από τους πελάτες καταβάλλεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα.


Η σταθερή πολιτική εισπράξεων.


Ευνοϊκότεροι όροι καταβολής πληρωτέων λογαριασμών.


Η παρακολούθηση του ύψους του καθαρού κεφαλαίου κίνησης αποτελεί βασικό μέλημα της οικονομικής διεύθυνσης η οποία είναι υπεύθυνη για την πρόβλεψη των ταμειακών διαθεσίμων και των απαιτήσεων που απαιτούνται για την αντιστάθμιση ελλειμμάτων.


Γιώργος Εγγλεζάκης

CEO Plan of Business

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος κεφαλαίου Γεώργιος Εγγλεζάκης Στρατηγική των επιχειρήσεων και η Οικονομία Γεώργιος Εγγλεζάκης Ηγεσία. Στις επιχειρήσεις του αύριο και πώς αυτή επηρεάζει την κοινωνία Γεώργιος Εγγλεζάκης EBIT, η σημασία του για την οικονομική πορεία της επιχείρησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής