Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης. ΔιαφορέςΈνας ισολογισμός παρουσιάζει τα τελικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς ενεργητικού, παθητικού και ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρείας κατά συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου, παρέχει μια εικόνα του τι κατέχει και οφείλει μια επιχείρηση, καθώς και τι κεφάλαια επενδύθηκαν σε αυτήν.

Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Η κατάσταση ποσοτικοποιεί το ποσό των εσόδων και των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, καθώς και το καθαρό κέρδος ή την καθαρή ζημία που προκύπτει.

Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης. Διαφορές.

Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ του ισολογισμού και της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.

Ο ισολογισμός αποκαλύπτει την κατάσταση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αποκαλύπτει τα αποτελέσματα της επιχείρησης για μια χρονική περίοδο.

Ο ισολογισμός αναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια, ενώ η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αναφέρει έσοδα και έξοδα που συμψηφίζονται με κέρδη ή ζημίες. Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σημειώνεται επίσης και ο τρέχων φόρος, ενώ ο ισολογισμός αντίθετα π.χ. περιέχει απλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις.

Τα διαφορετικά κονδύλια στον ισολογισμό συγκρίνονται μεταξύ τους για να εξαχθεί η ρευστότητα μιας επιχείρησης, ενώ τα υποσύνολα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων συγκρίνονται με τις πωλήσεις για τον προσδιορισμό του ποσοστού μικτού περιθωρίου, το περιθώριο λειτουργικού κέρδους και λοιποί δείκτες.

Ο ισολογισμός χρησιμοποιείται από τη διοίκηση ώστε να δει εάν έχει επαρκή ρευστότητα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ενώ η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται για την εξέταση των αποτελεσμάτων και την εύρεση τυχόν λειτουργικών ή χρηματοοικονομικών ζητημάτων που χρήζουν διόρθωσης.

Οι πιστωτές και οι δανειστές χρησιμοποιούν τον ισολογισμό για να δουν η εταιρεία έχει υπερβολική μόχλευση, κάτι που τους λέει εάν πρέπει να χορηγήσουν πρόσθετη πίστωση. Χρησιμοποιούν την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για να αποφασίσουν εάν η εταιρεία δημιουργεί επαρκές κέρδος για να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Η σημασία των δύο εκθέσεων ποικίλλει ανάλογα με τον αναγνώστη, αλλά η γενική άποψη είναι ότι ο ισολογισμός είναι δεύτερος σε σημασία μετά την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, επειδή η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αναφέρει τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Ωστόσο, ένας δανειστής μπορεί να προτιμήσει να δει τον ισολογισμό, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αντλήσει τη ρευστότητα ενός αιτούντος δάνειο.

Γιώργος Εγγλεζάκης

CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος κεφαλαίου Γεώργιος Εγγλεζάκης Στρατηγική των επιχειρήσεων και η Οικονομία Γεώργιος Εγγλεζάκης Ηγεσία. Στις επιχειρήσεις του αύριο και πώς αυτή επηρεάζει την κοινωνία Γεώργιος Εγγλεζάκης EBIT, η σημασία του για την οικονομική πορεία της επιχείρησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής