Τι καθορίζει την κερδοφορία μιας επιχείρησηςΣε μια ανταγωνιστική αγορά, ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνει ένα ικανοποιητικό επίπεδο κερδοφορίας. Η αύξηση της κερδοφορίας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των περιοχών μιας οικονομικής στρατηγικής καθώς και σε περιοχές χρειάζεται βελτίωση. Η κατανόηση των βασικών παραγόντων που καθορίζουν την κερδοφορία βοηθά τους διαχειριστές στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής της κερδοφορίας για την εταιρεία τους.

Οι πωλήσεις είναι ένας σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό της κερδοφορίας. Ο δείκτης αποδοτικότητας των πωλήσεων μετρά τα κέρδη μετά από φόρους με βάση τις πωλήσεις του τρέχοντος έτους. Εάν οι αριθμοί των πωλήσεων είναι υψηλοί, μια εταιρεία θα μπορέσει  καλύτερα να είναι προετοιμασμένη να χειριστεί δυσμενείς συνθήκες της αγοράς λόγω των οικονομικών πτωτικών τάσεων.

Το μικτό περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων και είναι ένας δείκτης που δείχνει ακριβώς το πόσο αποτελεσματικά κινείται η εταιρεία. Μια αποτελεσματική στρατηγική πωλήσεων είναι απαραίτητη για την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας.

Η διαμόρφωση των τιμών αποτελεί βασικό παράγοντα για τον καθορισμό του κέρδους. Η προσεκτική ανάλυση είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της σωστής στρατηγικής τιμολόγησης για μια εταιρεία. Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης πρέπει να δει τι χρεώνουν οι ανταγωνιστές και να καθορίσει ποιες είναι οι τιμές που πρέπει να χρεώνει  για τη μεγιστοποίηση των κερδών. Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής τιμολόγησης είναι να προσδιορίσει ακριβώς τι ποσό είναι πρόθυμοι οι πελάτες να πληρώσουν για ένα προϊόν ή για μια υπηρεσία.

Για μια εταιρεία να καταστεί κερδοφόρα, τα έσοδα πρέπει να υπερβαίνουν τα έξοδα. Τα έξοδα μπορεί να ορίζονται ως το κόστος των πόρων που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα κέρδη για την εταιρεία προσδιορίζεται με ανάλυση, τι έχει απομείνει μετά την αφαίρεση των δαπανών από το σύνολο των εσόδων. Όλα τα μέτρα εξοικονόμησης κόστους που ξεκίνησε από μια εταιρεία πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των εξόδων έτσι ώστε να αυξηθεί η συνολική κερδοφορία.

Στο σημείο αυτό η κάθε επιχείρηση πρέπει να εξετάζει την συνολική αποδοτικότητα του κόστους, όπως επίσης και την καθαρή θέση που μας δείχνει πόσο κέρδος τελικά η εταιρεία παράγει για τα χρήματα των ιδίων κεφαλαίων που είχε επενδύσει.  Μια εταιρεία που δείχνει ένα κέρδος, αλλά έχει χαμηλή απόδοση της καθαρής αξίας εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα σχετικά με την κερδοφορία.

Η μέτρηση της κερδοφορίας είναι η ίδια με τη μέτρηση της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων παρουσιάζει την κατανομή των εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Ένα μέτρο της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης είναι ο λόγος της κερδοφορίας. Αριθμοδείκτες κερδοφορίας αναλύουν την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης.

Γιώργος Εγγλεζάκης

CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής Γεώργιος Εγγλεζάκης Τι είναι το Περιθώριο που υπολογίζουμε σε τμήματα μιας επιχείρησης; Γεώργιος Εγγλεζάκης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI. Απόδοση ROI Γεώργιος Εγγλεζάκης Οι πρώτες 30 ημέρες στην θέση του Financial Accountant Γεώργιος Εγγλεζάκης Φιλοσοφία, Επιχειρήσεις και Τεχνικές Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος χρέους και γιατί πρέπει να υπολογίζεται