Τι είναι το προσαρμοσμένο EBITDAΤο προσαρμοσμένο EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) εισάγει πρόσθετα στοιχεία στον τυπικό υπολογισμό EBITDA. αφαιρεί όλες τις μη ταμειακές επιβαρύνσεις για αποζημίωση που βασίζεται σε μετοχές, καθώς και άλλες εφάπαξ δαπάνες. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται για την ομαλοποίηση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση κλάδου. 

Η χρήση προσαρμοσμένων EBITDA είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τακτικά δικαιώματα προαίρεσης μετοχών που αποτελούν σημαντικό μέρος των πακέτων αποζημίωσης των εργαζομένων της, καθώς τα έξοδα που προκύπτουν δεν έχουν ως αποτέλεσμα αρνητικές ταμειακές ροές.

Ο πλήρης υπολογισμός του προσαρμοσμένου EBITDA είναι ο εξής :


Καθαρά έσοδα 


– Έξοδα τόκων 


– Έξοδα φόρου εισοδήματος 


– Έξοδα απόσβεσης 


– Έξοδα απόσβεσης 


– μη ταμειακές επιβαρύνσεις για αποζημίωση βάσει μετοχών 


– Εφάπαξ δικαστικά έξοδα  


= Προσαρμοσμένο EBITDA


Ο τύπος μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω για να περιλαμβάνει τυχόν ασυνήθιστες, εφάπαξ δαπάνες. Στον προηγούμενο τύπο, συμπεριλάβαμε τα εφάπαξ δικαστικά έξοδα ως παράδειγμα τέτοιων στοιχείων. Αυτές οι προσαρμογές γίνονται όταν μια επιχείρηση θέλει να βελτιώσει τις αναφερόμενες ταμειακές ροές της προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποτίμηση της – συνήθως ως μέρος μιας προσπάθειας πώλησης της επιχείρησης.

Παρουσίαση προσαρμοσμένου EBITDA

Το προσαρμοσμένο EBITDA δεν εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις ενός οργανισμού. Αντίθετα, τα διάφορα στοιχεία του πρέπει να εξαχθούν από τις οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές γνωστοποιήσεις μιας εταιρείας και να συγκεντρωθούν στον υπολογισμό. 

Δεδομένης της μεταβλητότητας των περιεχομένων του υπολογισμού, μπορεί να είναι χρήσιμο να τεκμηριωθούν τα περιεχόμενα του υπολογισμού σε μια συνοδευτική υποσημείωση.


Γιώργος Εγγλεζάκης


CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής Γεώργιος Εγγλεζάκης Τι είναι το Περιθώριο που υπολογίζουμε σε τμήματα μιας επιχείρησης; Γεώργιος Εγγλεζάκης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI. Απόδοση ROI Γεώργιος Εγγλεζάκης Οι πρώτες 30 ημέρες στην θέση του Financial Accountant Γεώργιος Εγγλεζάκης Φιλοσοφία, Επιχειρήσεις και Τεχνικές Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος χρέους και γιατί πρέπει να υπολογίζεται