Τι είναι το Περιθώριο ΣυνεισφοράςΤο περιθώριο συνεισφοράς είναι η τιμή ενός προϊόντος μείον όλα τα σχετικά μεταβλητά κόστη, με αποτέλεσμα το πρόσθετο κέρδος που προκύπτει για κάθε μονάδα που πωλείται. 


Το συνολικό περιθώριο εισφοράς που δημιουργείται από μια οικονομική οντότητα αντιπροσωπεύει τα συνολικά διαθέσιμα κέρδη για την πληρωμή πάγιων εξόδων και τη δημιουργία κέρδους. Μια καλή τεχνική προγραμματισμού κερδών είναι να επιδιώκετε συνεχώς για τη βελτίωση του περιθωρίου συνεισφοράς της επιχείρησης, ώστε να επιτρέπει να δημιουργεί κέρδος ακόμα και όταν τα επίπεδα πωλήσεων μειώνονται.


Πώς να το υπολογίσετε 


Για να προσδιορίσετε το περιθώριο συνεισφοράς, αφαιρέστε όλα τα μεταβλητά κόστη ενός προϊόντος από τα έσοδά του και διαιρέστε με τα καθαρά έσοδά του. Το μεταβλητό κόστος προϊόντος περιλαμβάνει συνήθως, τουλάχιστον, το κόστος των άμεσων υλικών και τις προμήθειες πωλήσεων. 


Ο υπολογισμός έχει ως εξής:


(Καθαρά έσοδα προϊόντος - Μεταβλητό κόστος προϊόντος) ÷ Έσοδα προϊόντος = Περιθώριο συνεισφοράς


Παράδειγμα περιθωρίου συνεισφοράς


Η ΑΑ επιχείρηση πουλά ζεύγη χ είδη σε καταστήματα υποδημάτων. Την πιο πρόσφατη περίοδο, πούλησε 1.000.000 ευρώ που είχαν σχετικό μεταβλητό κόστος 400.000 ευρώ. Η επιχείρηση είχε 660.000 ευρώ σταθερό κόστος κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί κατά 60.000 ευρώ.


Έσοδα 1.000.000 


Μεταβλητά έξοδα 400.000


Περιθώριο συνεισφοράς 600.000


Πάγια έξοδα 660.000


Καθαρή απώλεια - 60.000 


Το περιθώριο συνεισφοράς της επιχείρησης είναι 60%, επομένως, αν θέλει να ξεπεράσει το ισοζύγιο, πρέπει είτε να μειώσει τα πάγια έξοδά κατά 60.000 ευρώ ή να αυξήσει τις πωλήσεις κατά 100.000 ευρώ (υπολογιζόμενη ως απώλεια 60.000  διαιρούμενη με το περιθώριο συνεισφοράς 60%).


Γιώργος Εγγλεζάκης


CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars


Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής Γεώργιος Εγγλεζάκης Τι είναι το Περιθώριο που υπολογίζουμε σε τμήματα μιας επιχείρησης; Γεώργιος Εγγλεζάκης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI. Απόδοση ROI Γεώργιος Εγγλεζάκης Οι πρώτες 30 ημέρες στην θέση του Financial Accountant Γεώργιος Εγγλεζάκης Φιλοσοφία, Επιχειρήσεις και Τεχνικές Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος χρέους και γιατί πρέπει να υπολογίζεται