Κάθετη ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων και κεφαλαίων κίνησηςΗ οικονομική διεύθυνση προβαίνει σε αναλύσεις οικονομικών δεδομένων με αναφορά σε όλα τα οικονομικά δελτία που εξάγονται από το λογιστήριο. Ειδικά στην περίπτωση επενδύσεων και εκτίμησης διαχείρισης και συνολικής στρατηγικής πωλήσεων, τα οικονομικά στελέχη χρησιμοποιούν καταστάσεις όπως την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό.

Ενδεικτική ανάλυση παρουσιάζεται στο σημερινό άρθρο η κάθετη ανάλυση, η οποία είναι εκείνη που δείχνει την όλη πορεία της οικονομικής μονάδας σε δείκτες όπως κόστος πωληθέντων, κεφάλαια κτλ.

Η κάθετη ανάλυση αποτελεί μια αναλογική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης, όπου κάθε στοιχείο οικονομικού δελτίου παρατίθεται ως ποσοστό ενός άλλου. Αυτό σημαίνει ότι στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αναφέρεται ως ποσοστό επί των ακαθάριστων πωλήσεων, ενώ κάθε στοιχείο στον ισολογισμό δηλώνεται ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού.

Η κάθετη ανάλυση επιτρέπει στο να διαπιστωθούν οι αλλαγές σε έναν λογαριασμό που περιλαμβάνεται σε μια οικονομική κατάσταση. Δημιουργείται για μια περίοδο αναφοράς με αποτέλεσμα ο αναλυτής να είναι σε θέση να εξετάσει τις αναλογίες των υπολοίπων.

Χρησιμεύει για την ανάλυση των τάσεων της οικονομικής θέσης της οντότητας σε βάθος πενταετίας και ακριβώς δίνει την εικόνα για αλλαγές σε οικονομικό σχεδιασμό καθώς και περιθώρια ανάπτυξης της οντότητας. Παράδειγμα σε αυτό αποτελεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό όπως αυτό είναι του κόστους πωληθέντων που εάν σε βάθος τετραετίας είναι σταθερό σε 40% αυτό σημαίνει πως στον πέμπτο χρόνο το ποσοστό των 40% αποτελεί σημαντικό δεδομένο για την όλη πορεία και διαχείριση της οντότητας.

Κάθετη Ανάλυση και Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Η πιο συνηθισμένη χρήση της κάθετης ανάλυσης σε μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι η εμφάνιση των διαφόρων κονδυλίων δαπάνης ως ποσοστό των πωλήσεων, αν και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δείξει το ποσοστό διαφορετικών γραμμικών στοιχείων εσόδων που αποτελούν τις συνολικές πωλήσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή τη μορφή λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι χρήσιμες όχι μόνο για την επισήμανση που πρέπει να γίνει στα έξοδα αλλά και για τον προσδιορισμό των δαπανών που είναι τόσο μικρές ώστε να μην αξίζουν πολύ προσοχή από τη διοίκηση.

Κάθετη Ανάλυση και Ισολογισμός

Το κεντρικό ζήτημα κατά τη δημιουργία μιας κάθετης ανάλυσης ενός ισολογισμού είναι τι πρέπει να χρησιμοποιήσετε ως παρονομαστή στο ποσοστό υπολογισμού. Ο συνήθης παρονομαστής είναι το σύνολο του ενεργητικού. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι χρήσιμες για την παρατήρηση των αλλαγών στην επένδυση μιας επιχείρησης σε κεφάλαια κίνησης και πάγια περιουσιακά στοιχεία με την πάροδο του χρόνου, πράγμα που μπορεί να υποδηλώνει ένα τροποποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που απαιτεί διαφορετικό ποσό τρέχουσας χρηματοδότησης.


Γιώργος Εγγλεζάκης

CEO Plan of Business

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής Γεώργιος Εγγλεζάκης Τι είναι το Περιθώριο που υπολογίζουμε σε τμήματα μιας επιχείρησης; Γεώργιος Εγγλεζάκης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI. Απόδοση ROI Γεώργιος Εγγλεζάκης Οι πρώτες 30 ημέρες στην θέση του Financial Accountant Γεώργιος Εγγλεζάκης Φιλοσοφία, Επιχειρήσεις και Τεχνικές Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος χρέους και γιατί πρέπει να υπολογίζεται