E.E. και Αλλαγές στο Φ.Π.Α.Οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Φεβρουαρίου 2020 και οι διατάξεις που τροποποιούν την οδηγία 2006/112/ΕΚ πρόκειται να εγκριθούν και να δημοσιευθούν από τα κράτη-μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 έτσι ώστε να ισχύσουν οι μεταβολές που προβλέπει η οδηγία από 1.1.2025.

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει η οδηγία και τις οποίες θα πρέπει να ενσωματώσουν τα κράτη μέλη στις εθνικές τους νομοθεσίες:

✔   O ορισμός των «μικρών» επιχειρήσεων θα καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Ένωσης στην ενιαία αγορά δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

✔   Επιτρέπει στα κράτη-μέλη να καθορίζουν το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών που απαιτείται για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το ποσό των 85 000 EUR (ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα). Η δυνατότητα για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εφαρμόσουν την εξαίρεση των ΜΜΕ να ορίσουν το όριο τους στο επίπεδο που αντικατοπτρίζει καλύτερα το ιδιαίτερο οικονομικό και νομικό τους πλαίσιο. Η απαλλαγή θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις της ΕΕ , είτε είναι εγκατεστημένες είτε όχι στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιούν παραδόσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ.

✔  Για κάθε μικρή επιχείρηση που μπορεί να επωφεληθεί της εξαίρεσης σε κράτος μέλος όπου δεν είναι εγκατεστημένη, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

(i) ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης σε αυτό το κράτος μέλος πρέπει να είναι χαμηλότερος από το όριο εξαίρεσης που ισχύει εκεί· και

(ii) ο συνολικός κύκλος εργασιών του στην ενιαία αγορά (ετήσιος κύκλος εργασιών της Ένωσης) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 100.000 ευρώ.

✔  Καθιερώνεται μεταβατική περίοδος για τις μικρές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της εξαίρεσης των ΜΜΕ των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το όριο απαλλαγής σε ένα δεδομένο έτος.

Το υφιστάμενο καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις είναι ήδη ξεπερασμένο, καθώς λειτουργεί με βάση τις αποκλίσεις. Στις διατάξεις της, η ίδια η οδηγία ΦΠΑ παρέχει τη δυνατότητα απόκλισης από το βασικό όριο απαλλαγής για τις ΜΜΕ των 5.000 ευρώ, θέτοντας ρητά κατώτατα όρια για 19 κράτη μέλη. Ωστόσο ήδη 14 κράτη μέλη βασίζονται επί του παρόντος σε παρεκκλίσεις από το ισχύον όριο και έχουν ήδη υποβληθεί αρκετά νέα αιτήματα για παρέκκλιση (Κάτω Χώρες και Βέλγιο όριο 25 000 EUR, Λουξεμβούργο 35 000 EUR, Πολωνία, Λετονία και Εσθονία όριο 40 000 EUR,  Ουγγαρία όριο 48 000 EUR, Λιθουανία όριο 55 000 EUR, Κροατία όριο 45 000 EUR, Μάλτα όριο 30 000 EUR, Σλοβενία όριο 50 000 EUR, Τσεχία όριο 85 000 EUR, Ρουμανία όριο 85 000 EUR και Ιταλία όριο 85.000 EUR).

Η οδηγία:

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2020/285 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 113,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (3) επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα ειδικά τους καθεστώτα για τις μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με κοινές διατάξεις και με στόχο τη μεγαλύτερη εναρμόνιση. Ωστόσο, οι εν λόγω διατάξεις είναι παρωχημένες και δεν μειώνουν τον φόρτο συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων, καθώς σχεδιάστηκαν για ένα κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που βασίζεται στη φορολόγηση στο κράτος μέλος καταγωγής.

(2) Στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ, η Επιτροπή ανακοίνωσε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων απλούστευσης για τις μικρές επιχειρήσεις, η οποία αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού τους φόρτου και στη διευκόλυνση της διαμόρφωσης φορολογικού περιβάλλοντος που θα είναι πρόσφορο για την ανάπτυξή τους και την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου. Η δέσμη μέτρων απλούστευσης συνεπάγεται την αναθεώρηση του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ. Η αναθεώρηση του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο της δέσμης μεταρρυθμίσεων που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ.

(3) Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του δυσανάλογου φόρτου συμμόρφωσης που επωμίζονται οι απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεσή τους ορισμένα μέτρα απλούστευσης.

(4) Το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις επιτρέπει επί του παρόντος μόνο τη χορήγηση απαλλαγής σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά για τις μη εγκατεστημένες στο εν λόγω κράτος μέλος επιχειρήσεις. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και να αποτραπούν περαιτέρω στρεβλώσεις, οι μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη διαφορετικά από εκείνο στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ θα πρέπει επίσης να μπορούν να επωφελούνται από την απαλλαγή.

(5) Όταν ο υποκείμενος στον φόρο υπόκειται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, αλλά κάνει χρήση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις σε άλλο κράτος μέλος, η έκπτωση του φόρου εισροών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνδεση με τις φορολογητέες παραδόσεις ή παροχές του υποκειμένου στον φόρο. Ως εκ τούτου, όταν οι εν λόγω υποκείμενοι στον φόρο προμηθεύονται εισροές στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους οι οποίες συνδέονται με απαλλασσόμενες παραδόσεις ή παροχές σε άλλα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών.

(6) Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επωφελούνται από την απαλλαγή μόνο όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι μικρότερος του ορίου που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος όπου οφείλεται ο ΦΠΑ. Κατά τον καθορισμό του ορίου τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τα όρια που προβλέπονται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ. Οι εν λόγω κανόνες, η πλειονότητα των οποίων θεσπίστηκε το 1977, δεν είναι πλέον κατάλληλοι.

(7) Για λόγους απλούστευσης, σε ορισμένα κράτη μέλη έχει επιτραπεί σε προσωρινή βάση η εφαρμογή ορίου υψηλότερου από αυτό που επιτρέπεται βάσει της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Καθώς δεν ενδείκνυται η συνεχής τροποποίηση των γενικών κανόνων με τη χρήση μέτρων που χορηγούνται κατά παρέκκλιση, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι κανόνες για τα όρια.

(8) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίσουν το εθνικό τους όριο απαλλαγής στο ύψος που ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονομικές και πολιτικές τους συνθήκες, με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφοροποιημένα όρια για διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, αυτό θα πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν ένας υποκείμενος στον φόρο πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να επωφεληθεί από περισσότερα του ενός κλαδικά όρια, μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα από αυτά τα όρια. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα όριά τους δεν διαφοροποιούνται μεταξύ εγκατεστημένων και μη εγκατεστημένων υποκειμένων στον φόρο.

(9) Το όριο ετήσιου κύκλου εργασιών, το οποίο αποτελεί τη βάση για την απαλλαγή που θεσπίζεται από το ειδικό καθεστώς που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία, αποτελείται μόνο από τη συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει μια μικρή επιχείρηση στο κράτος μέλος στο οποίο χορηγείται η απαλλαγή. Θα ήταν δυνατό να προκύψουν στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση, μη εγκατεστημένη στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια τέτοια απαλλαγή ανεξάρτητα από τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιεί σε άλλα κράτη μέλη. Προκειμένου να μετριαστούν τέτοιες στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού, αλλά και ως ασφαλιστική δικλίδα για τα φορολογικά έσοδα, μόνο οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της Ένωσης μικρότερο από ορισμένο όριο θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται της απαλλαγής σε κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένες. Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους κάτω από το εθνικό όριο θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις απαλλασσόμενες παραδόσεις και παροχές σε αυτό το κράτος μέλος ανεξάρτητα από τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιούν σε άλλα κράτη μέλη, ακόμη και αν ο συνολικός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το όριο της Ένωσης.

(10) Για να ελέγχεται αποτελεσματικά η εφαρμογή της απαλλαγής και να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες, οι υποκείμενοι στον φόρο που επιθυμούν να κάνουν χρήση της απαλλαγής σε κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν προηγούμενη κοινοποίηση στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. Για λόγους απλούστευσης και μείωσης του κόστους συμμόρφωσης, οι εν λόγω υποκείμενοι στον φόρο θα πρέπει να ταυτοποιούνται με ατομικό αριθμό μόνο στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Είναι δυνατό, αλλά όχι απαραίτητο, ο αριθμός αυτός να είναι ο ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ.

(11) Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και παρακολούθηση της απαλλαγής, καθώς και η έγκαιρη διαβίβαση των πληροφοριών, θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια οι υποχρεώσεις δήλωσης στοιχείων για υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι κάνουν χρήση της απαλλαγής σε κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι. Με τον τρόπο αυτόν θα καταστεί δυνατή η εξαίρεση των συμμορφούμενων υποκειμένων στον φόρο από τέτοιες υποχρεώσεις και από την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώο σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος εγκατάστασης. Ωστόσο τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν από τους εν λόγω μη εγκατεστημένους υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δήλωσης στοιχείων που έχουν καθοριστεί ειδικά για αυτούς, να τηρούν τις γενικές υποχρεώσεις σχετικά με την εγγραφή σε μητρώο ΦΠΑ και την υποβολή δήλωσης στοιχείων για τον ΦΠΑ, όπως προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για τον ΦΠΑ.

(12) Προκειμένου να αποφεύγονται ασυνέπειες στον υπολογισμό του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός του κράτους μέλους που αποτελεί σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της απαλλαγής και του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία του κύκλου εργασιών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

(13) Για να μην καταστρατηγούνται οι κανόνες σχετικά με την απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων και για να διαφυλαχθεί ο σκοπός της εν λόγω απαλλαγής, ο υποκείμενος στον φόρο, είτε είναι εγκατεστημένος είτε όχι στο κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή, δεν θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται από την απαλλαγή στην περίπτωση που κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είχε υπερβεί το εθνικό όριο που ορίζεται σε αυτό το κράτος μέλος. Για τους ίδιους λόγους, ένας υποκείμενος στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή δεν θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται από την απαλλαγή εάν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είχε υπερβεί το όριο ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης.

(14) Για να διασφαλιστεί η σταδιακή μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων από το καθεστώς απαλλαγής στο καθεστώς φορολόγησης, θα πρέπει να επιτραπεί στους υποκειμένους στον φόρο να εξακολουθήσουν να επωφελούνται από την απαλλαγή για τις μικρές επιχειρήσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το εθνικό όριο απαλλαγής κατά περισσότερο από ένα καθορισμένο ποσοστό του εν λόγω ορίου. Δεδομένου ότι το επίπεδο των εφαρμοζόμενων ορίων μπορεί να διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εφαρμόσουν ένα από τα δύο προτεινόμενα ποσοστά, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή του ποσοστού δεν έχει ως αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του απαλλασσόμενου υποκειμένου στον φόρο να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο καθορισμένο ποσό. Όταν, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σημειώνεται υπέρβαση του ορίου του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης, είναι αναγκαίο να παύσει να εφαρμόζεται η απαλλαγή από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεδομένου ότι το όριο λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλίδα των εσόδων.

(15) Όταν εφαρμόζεται απαλλαγή, οι μικρές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της απαλλαγής στο κράτος μέλος εγκατάστασης θα πρέπει, τουλάχιστον, να έχουν πρόσβαση σε διαδικασία εγγραφής σε μητρώο ΦΠΑ εντός δεδομένης προθεσμίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται διεξοδικοί έλεγχοι για την πρόληψη της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής.

(16) Οι μικρές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της απαλλαγής στο κράτος μέλος εγκατάστασης θα πρέπει, τουλάχιστον, να έχουν πρόσβαση σε απλουστευμένες υποχρεώσεις δήλωσης στοιχείων.

(17) Εκτός από τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΦΠΑ, τα ειδικά καθεστώτα επιτρέπουν επίσης προοδευτική μείωση του φόρου. Η προοδευτική μείωση του φόρου συνιστά πηγή πολυπλοκότητας και συμβάλλει ελάχιστα στη μείωση του φόρτου συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων. Συνεπώς, αυτό το μέτρο θα πρέπει να καταργηθεί.

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν στους υποκειμένους στον φόρο το δικαίωμα να επιλέγουν μεταξύ του γενικού καθεστώτος ΦΠΑ και του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο ασκεί το δικαίωμα αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες και τους όρους για την άσκηση της εν λόγω επιλογής.

(19) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να συνεπάγεται νέες υποχρεώσεις εγγραφής ή δήλωσης στοιχείων για τις μικρές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της απαλλαγής μόνο στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

(20) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, συγκεκριμένα η μείωση του φόρτου συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων, δεν μπορεί να επιτευχθεί σε επαρκή βαθμό από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(21) Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (4), τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επισυνάπτουν στην κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ένα ή περισσότερα έγγραφα που διευκρινίζουν τον δεσμό ανάμεσα στα στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα τμήματα των εθνικών πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα απλούστευσης που προβλέπονται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούνται σωστά, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου (5), ώστε οι σχετικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να έχουν αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται από υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι επωφελούνται από την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ.

(23) Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στις διατάξεις που αφορούν το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις σε κάθε κράτος μέλος, οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

(24) Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωμοδότησε στις 10 Οκτωβρίου 2018 (6).

(25) Συνεπώς, η οδηγία 2006/112/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή ή από μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή και δεν δικαιούται την απαλλαγή για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στο άρθρο 284 ούτε υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 33 ή του άρθρου 36,»,

2) το άρθρο 139 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 138 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι, στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιούνται οι παραδόσεις, υπάγονται στην απαλλαγή για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στο άρθρο 284.»,

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 138 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται στις παραδόσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, οι οποίες πραγματοποιούνται από υποκειμένους στον φόρο που, στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιούνται οι παραδόσεις, υπάγονται στην απαλλαγή για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στο άρθρο 284.»,

3) το άρθρο 167α τροποποιείται ως εξής:

α) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το προαιρετικό καθεστώς του πρώτου εδαφίου καθορίζουν ένα ανώτατο όριο για τους υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι κάνουν χρήση του εν λόγω καθεστώτος στο έδαφός τους, βάσει του ετήσιου κύκλου εργασιών του υποκειμένου στον φόρο όπως ορίζεται στο άρθρο 288. Το εν λόγω ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 000 000 EUR ή το ισόποσο στο εθνικό νόμισμα.»,

β) το τρίτο εδάφιο απαλείφεται,

4) στο άρθρο 169, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) τις πράξεις του, εκτός εκείνων που απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 284, που ανάγονται στις δραστηριότητες του άρθρου 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο οφείλεται ή καταβάλλεται ο φόρος αυτός και θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης εάν είχαν πραγματοποιηθεί εντός του εν λόγω κράτους μέλους,»,

5) στο άρθρο 220α παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ) όταν ο υποκείμενος στον φόρο επωφελείται από την απαλλαγή για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στο άρθρο 284.»,

6) στο άρθρο 270, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) η ετήσια συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών του προσώπου αυτού δεν υπερβαίνει, κατά ποσό ανώτερο των 35 000 EUR ή κατά το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα, το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών που χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τους υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι καλύπτονται από την απαλλαγή που προβλέπεται για τις μικρές επιχειρήσεις στο άρθρο 284,»,

7) στο άρθρο 272 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) απαλείφεται,

8) στον τίτλο XII κεφάλαιο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:

«Τμήμα –1

Ορισμοί

Άρθρο 280a

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «ετήσιος κύκλος εργασιών εντός του κράτους μέλους»: η ετήσια συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ, που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο εντός του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους,

2) «ετήσιος κύκλος εργασιών εντός της Ένωσης»: η ετήσια συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ, που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο εντός του εδάφους της Κοινότητας κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.»,

9) στον τίτλο XII κεφάλαιο 1, η επικεφαλίδα του τμήματος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Απαλλαγές»,

10) το άρθρο 282 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 282

Οι απαλλαγές που προβλέπονται στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από μικρές επιχειρήσεις.»,

11) στο άρθρο 283 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) απαλείφεται,

12) το άρθρο 284 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 284

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός του εδάφους τους από εγκατεστημένους στο εν λόγω έδαφος υποκειμένους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός του κράτους μέλους, ο οποίος αναφέρεται σε αυτές τις παραδόσεις ή παροχές, δεν υπερβαίνει το όριο που έχουν καθορίσει τα συγκεκριμένα κράτη μέλη για την εφαρμογή αυτής της απαλλαγής. Το εν λόγω όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 85 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα.

Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν διαφορετικά όρια για διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα όρια δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 85 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας υποκείμενος στον φόρο που πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να επωφεληθεί από περισσότερα του ενός τομεακά όρια μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα από αυτά.

Τα όρια που καθορίζονται από ένα κράτος μέλος δεν διαφοροποιούνται μεταξύ των υποκειμένων στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι και εκείνων που δεν είναι εγκατεστημένοι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

2.   Τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει την απαλλαγή βάσει της παραγράφου 1 χορηγούν επίσης την εν λόγω απαλλαγή για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών στο δικό τους έδαφος που πραγματοποιούνται από υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός της Ένωσης του συγκεκριμένου υποκειμένου στον φόρο δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR,

β) η αξία των παραδόσεων ή παροχών στο κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο δεν υπερβαίνει το όριο που ισχύει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος για τη χορήγηση απαλλαγής σε υποκειμένους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος μέλος.

3.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 292β, για να κάνει χρήση της απαλλαγής σε κράτος μέλος στο οποίο ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος, ο υποκείμενος στον φόρο:

α) παρέχει προηγούμενη κοινοποίηση στο κράτος μέλος εγκατάστασης και

β) ταυτοποιείται, για την εφαρμογή της απαλλαγής από ατομικό αριθμό μόνο στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει ήδη αποδοθεί στον υποκείμενο στον φόρο για τις υποχρεώσεις που εκείνος υπέχει βάσει του εσωτερικού συστήματος ή να εφαρμόζουν τη δομή ενός αριθμού ΦΠΑ ή οποιουδήποτε άλλου αριθμού για τον σκοπό της ταυτοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

Ο ατομικός αριθμός ταυτοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) φέρει το επίθημα «EX» ή το επίθημα «EX» προστίθεται στον εν λόγω αριθμό.

4.   Ο υποκείμενος στον φόρο ενημερώνει το κράτος μέλος εγκατάστασής του εκ των προτέρων, μέσω επικαιροποίησης προηγούμενης κοινοποίησης, για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που είχαν προηγουμένως παρασχεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσής του να κάνει χρήση της απαλλαγής σε κράτος μέλος ή κράτη μέλη διαφορετικά από εκείνα που υποδεικνύονται στην προηγούμενη κοινοποίηση, και της απόφασης παύσης της εφαρμογής του καθεστώτος απαλλαγής σε κράτος μέλος ή σε κράτη μέλη όπου ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος.

Η παύση τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου μετά την παραλαβή των πληροφοριών από τον υποκείμενο στον φόρο ή, σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές παραλαμβάνονται κατά τον τελευταίο μήνα του ημερολογιακού τριμήνου, από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου.

5.   Η απαλλαγή ισχύει σε ό,τι αφορά το κράτος μέλος στο οποίο ο υποκείμενος στο φόρο δεν είναι εγκατεστημένος και στο οποίο ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο προτίθεται να κάνει χρήση της απαλλαγής δυνάμει:

α) προηγούμενης κοινοποίησης, από την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιείται στον υποκείμενο στον φόρο ο ατομικός αριθμός ταυτοποίησης από το κράτος μέλος εγκατάστασης, ή

β) επικαιροποίησης προηγούμενης κοινοποίησης, από την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος εγκατάστασης επιβεβαιώνει τον αριθμό στον υποκείμενο στον φόρο, ως συνέπεια της επικαιροποίησης.

Η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνει τις 35 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της προηγούμενης κοινοποίησης ή την επικαιροποίηση της προηγούμενης κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο και στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις στις οποίες για την πρόληψη της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

6.   Η αντίστοιχη αξία σε εθνικό νόμισμα του ποσού που αναφέρεται στο παρόν άρθρο υπολογίζεται με εφαρμογή της ισοτιμίας που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 18 Ιανουαρίου 2018.»,

13) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 284a

1.   Η προηγούμενη κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) ονοματεπώνυμο, δραστηριότητα, νομική μορφή και διεύθυνση του υποκειμένου στον φόρο,

β) κράτος μέλος ή κράτη μέλη στα οποία ο υποκείμενος στον φόρο προτίθεται να κάνει χρήση της απαλλαγής,

γ) συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και/ή παροχών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο και σε καθένα από τα άλλα κράτη μέλη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,

δ) συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και/ή παροχών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο και σε καθένα από τα άλλα κράτη μέλη κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος πριν από την κοινοποίηση.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου τη παρούσας παραγράφου πρέπει να παρέχονται για κάθε προηγούμενο ημερολογιακό έτος που εντάσσεται στην περίοδο του άρθρου 288α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο για κάθε κράτος μέλος που εφαρμόζει την εκεί προβλεπόμενη επιλογή.

2.   Όταν ο υποκείμενος στον φόρο ενημερώνει το κράτος μέλος εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 284 παράγραφος 4, ότι προτίθεται να κάνει χρήση της απαλλαγής σε κράτος μέλος ή κράτη μέλη διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη κοινοποίηση, το εν λόγω πρόσωπο δεν υποχρεούται να παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε αναφορές στοιχείων υποβληθείσες σε προηγούμενο χρόνο βάσει του άρθρου 284β.

Η επικαιροποίηση προηγούμενης κοινοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρου 284 παράγραφος 3 στοιχείο β).

Άρθρο 284β

1.   Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 σε κράτος μέλος στο οποίο το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 284 παράγραφοι 3 και 4 υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο στο κράτος μέλος εγκατάστασης τα εξής στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ατομικού αριθμού ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 στοιχείο β):

α) τη συνολική αξία των παραδόσεων ή παροχών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου στο κράτος μέλος εγκατάστασης ή «0» εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί παραδόσεις ή παροχές,

β) τη συνολική αξία των παραδόσεων ή παροχών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου σε καθένα από τα κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους εγκατάστασης ή «0» εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί παραδόσεις ή παροχές.

2.   Ο υποκείμενος στον φόρο κοινοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 εντός μηνός από το τέλος του ημερολογιακού τριμήνου.

3.   Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α), ο υποκείμενος στον φόρο ενημερώνει το κράτος μέλος εγκατάστασης εντός 15 εργάσιμων ημερών. Παράλληλα, ο υποκείμενος στον φόρο υποχρεούται να υποβάλει στοιχεία για την αξία των παραδόσεων ή παροχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου έως την ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης.

Άρθρο 284γ

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 284α παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) και του άρθρου 284β παράγραφος 1, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) οι αξίες αποτελούνται από τα ποσά που αναγράφονται στο άρθρο 288,

β) οι αξίες εκφράζονται σε ευρώ,

γ) σε περίπτωση που το κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή εφαρμόζει διαφορετικά όρια όπως αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ο υποκείμενος στον φόρο υποχρεούται, σε ό,τι αφορά το εν λόγω κράτος μέλος, να δηλώνει χωριστά τη συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και/ή των παροχών υπηρεσιών για κάθε όριο που μπορεί να εφαρμόζεται.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ μπορούν να απαιτούν να εκφράζονται οι αξίες στο εθνικό τους νόμισμα. Εάν οι παραδόσεις ή οι παροχές έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, ο υποκείμενος στον φόρο χρησιμοποιεί τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους. Η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ημέρα εκείνη ή, εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, τις ισοτιμίες της επόμενης ημέρας δημοσίευσης.

2.   Το κράτος μέλος εγκατάστασης μπορεί να απαιτεί την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 284 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 284β παράγραφοι 1 και 3 με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 284δ

1.   Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση της απαλλαγής σε κράτος μέλος στο οποίο ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος δεν υποχρεούται, σε ό,τι αφορά τις παραδόσεις ή τις παροχές που καλύπτονται από την απαλλαγή στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

α) να διαθέτει ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 213 και 214,

β) να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 250.

2.   Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση της απαλλαγής στο κράτος μέλος εγκατάστασης και σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος δεν υποχρεούται σε ό,τι αφορά τις παραδόσεις ή τις παροχές που καλύπτονται από την απαλλαγή στο κράτος μέλος εγκατάστασης να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 250.

3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 284β, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις όσον αφορά τον ΦΠΑ όπως αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 284ε

Το κράτος μέλος εγκατάστασης προβαίνει αμελλητί είτε σε απενεργοποίηση του αριθμού ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 στοιχείο β) είτε, σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο εξακολουθεί να κάνει χρήση της απαλλαγής σε άλλο κράτος μέλος ή άλλα κράτη μέλη, προσαρμόζει τα στοιχεία που παρέλαβε βάσει του άρθρου 284 παράγραφοι 3 και 4 σε ό,τι αφορά το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) η συνολική αξία των παραδόσεων και παροχών που δηλώθηκε από τον υποκείμενο στον φόρο υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α),

β) το κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή έχει κοινοποιήσει ότι ο υποκείμενος στον φόρο δεν δικαιούται να κάνει χρήση της απαλλαγής ή η απαλλαγή έχει παύσει να ισχύει στο εν λόγω κράτος μέλος,

γ) ο υποκείμενος στον φόρο έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του να παύσει να εφαρμόζει την απαλλαγή ή

δ) ο υποκείμενος στον φόρο έχει ενημερώσει, ή μπορεί να συναχθεί με άλλον τρόπο, ότι οι δραστηριότητές του έχουν παύσει.»,

14) τα άρθρα 285, 286 και 287 απαλείφονται,

15) το άρθρο 288 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 288

1.   Ο ετήσιος κύκλος εργασιών που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 284 αποτελείται από τα ακόλουθα ποσά, χωρίς ΦΠΑ:

α) την αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών, κατά το μέτρο που θα φορολογούνταν εάν είχαν πραγματοποιηθεί από μη απαλλασσόμενο υποκείμενο στον φόρο,

β) την αξία των πράξεων που απαλλάσσονται με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο στάδιο σύμφωνα με το άρθρο 110 ή 111 ή το άρθρο 125 παράγραφος 1,

γ) την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 146 έως 149 και τα άρθρα 151, 152 και 153,

δ) την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 138 όταν εφαρμόζεται η απαλλαγή που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο,

ε) την αξία των πράξεων επί ακινήτων, των χρηματοοικονομικών πράξεων του άρθρου 135 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ζ) και των υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλισης, εκτός εάν οι πράξεις αυτές έχουν παρεπόμενο χαρακτήρα.

2.   Οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης ενός υποκειμένου στον φόρο δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»,

16) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 288a

1.   Ο υποκείμενος στον φόρο, είτε είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 είτε όχι, δεν μπορεί να επωφεληθεί από την εν λόγω απαλλαγή για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους στην περίπτωση που σημειώθηκε υπέρβαση του ορίου που προβλέπεται σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή μπορεί να παρατείνει το διάστημα αυτό σε δύο ημερολογιακά έτη.

Όταν, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σημειώνεται υπέρβαση του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 κατά:

α) ποσοστό έως 10 %, ο υποκείμενος στον φόρο μπορεί να συνεχίσει να επωφελείται από την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 κατά τη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού έτους,

β) ποσοστό άνω του 10 %, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 παύει να ισχύει από εκείνη τη χρονική στιγμή.

Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου στοιχεία α) και β), τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν ανώτατο όριο 25 % ή να επιτρέψουν στον υποκείμενο στον φόρο να συνεχίσει να επωφελείται από την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 χωρίς ανώτατο όριο κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους στο οποίο σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου του κύκλου εργασιών. Ωστόσο, η εφαρμογή του εν λόγω ανώτατου ορίου ή της εναλλακτικής επιλογής δεν μπορεί να συνεπάγεται την απαλλαγή υποκειμένου στον φόρο του οποίου ο κύκλος εργασιών εντός του κράτους μέλους που χορηγεί την απαλλαγή υπερβαίνει τις 100 000 EUR.

Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι η απαλλαγή του άρθρου 284 παράγραφος 1 παύει να εφαρμόζεται από τη στιγμή της υπέρβασης του ορίου κύκλου εργασιών που προβλέπεται σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.

2.   Ο υποκείμενος στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 δεν μπορεί να επωφεληθεί από την εν λόγω απαλλαγή, σε περίπτωση που έχει σημειωθεί υπέρβαση του ορίου του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α) κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Όταν, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σημειώνεται υπέρβαση του ορίου του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α), η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 η οποία έχει χορηγηθεί σε υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος που χορηγεί την εν λόγω απαλλαγή παύει να ισχύει από εκείνη την χρονική στιγμή.

3.   Η αντίστοιχη αξία σε εθνικό νόμισμα του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με εφαρμογή της ισοτιμίας που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 18 Ιανουαρίου 2018.»,

17) στο άρθρο 290, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες και προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της επιλογής.»,

18) τα άρθρα 291 και 292 απαλείφονται,

19) στον τίτλο XII κεφάλαιο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:

«Τμήμα 2α

Απλούστευση των υποχρεώσεων για τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις

Άρθρο 292α

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «απαλλασσόμενη μικρή επιχείρηση» νοείται κάθε υποκείμενος στον φόρο που επωφελείται από την απαλλαγή στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφοι 1 και 2.

Άρθρο 292β

Με την επιφύλαξη του άρθρου 284 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους και κάνουν χρήση της απαλλαγής μόνο στο εν λόγω έδαφος από την υποχρέωση να δηλώνουν την έναρξη της δραστηριότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 213 και να αποκτούν ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου δυνάμει του άρθρου 214, εκτός εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις πραγματοποιούν πράξεις που καλύπτονται από το άρθρο 214 στοιχείο β), δ) ή ε).

Όταν η επιλογή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν χρησιμοποιείται, τα κράτη μέλη θεσπίζουν διαδικασία για την εγγραφή των εν λόγω απαλλασσόμενων μικρών επιχειρήσεων μέσω ατομικού αριθμού. Η διαδικασία ταυτοποίησης δεν διαρκεί πάνω από 15 εργάσιμες ημέρες, εκτός από ειδικές περιπτώσεις στις οποίες για την πρόληψη της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Άρθρο 292γ

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους και κάνουν χρήση της απαλλαγής μόνο στο εν λόγω έδαφος από την υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 250.

Όταν η επιλογή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν χρησιμοποιείται, τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε αυτές τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις να υποβάλουν απλουστευμένη δήλωση ΦΠΑ για την κάλυψη της περιόδου ενός ημερολογιακού έτους. Ωστόσο, οι απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν την εφαρμογή της φορολογικής περιόδου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 252.

Άρθρο 292δ

Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις από ορισμένες ή όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 217 έως 271.»,

20) στον τίτλο ΧΙΙ κεφάλαιο 1, το τμήμα 3 απαλείφεται,

21) στο άρθρο 314, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) άλλον υποκείμενο στον φόρο, εφόσον η παράδοση αυτή του αγαθού τυγχάνει της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στο άρθρο 284 και αφορά αγαθό επένδυσης,»,

22) στο άρθρο 334, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) άλλου υποκειμένου στον φόρο, στο μέτρο που η παράδοση του αγαθού από αυτόν τον υποκείμενο στον φόρο, που πραγματοποιείται με βάση σύμβαση παραγγελιοδοχικής πώλησης, τυγχάνει της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στο άρθρο 284 και αφορά αγαθό επένδυσης,».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 904/2010 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ζ) τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγει δυνάμει του άρθρου 284 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 284β της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. »,

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τις τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά την αυτόματη αναζήτηση των πληροφοριών για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.»,

2) στο άρθρο 21, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2β.   Όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), υπάρχει πρόσβαση τουλάχιστον στα ακόλουθα στοιχεία:

α) ατομικοί αριθμοί ταυτοποίησης απαλλασσόμενων υποκειμένων στον φόρο που εκδίδει το κράτος μέλος που παρέχει τις πληροφορίες,

β) το όνομα, η δραστηριότητα, η νομική μορφή και η διεύθυνση των απαλλασσόμενων υποκειμένων στον φόρο οι οποίοι ταυτοποιούνται με τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο α),

γ) το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία ο υποκείμενος στον φόρο κάνει χρήση της απαλλαγής,

δ) η  ημερομηνία έναρξης χρήσης της απαλλαγής για τον υποκείμενο στον φόρο σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη,

ε) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 284α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία γ) και δ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ,

στ) η συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και/ή παροχών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημερολογιακό τρίμηνο από κάθε υποκείμενο στον φόρο που διαθέτει ατομικό αριθμό ταυτοποίησης όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο,

ζ) η συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και/ή παροχών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημερολογιακό τρίμηνο από κάθε υποκείμενο στον φόρο που διαθέτει ατομικό αριθμό ταυτοποίησης όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) σε καθένα από τα κράτη μέλη πλην εκείνου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο,

η) η ημερομηνία κατά την οποία ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός της Ένωσης που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στον φόρο υπερέβη το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ,

θ) η ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η απόφαση του υποκειμένου στον φόρο να παύσει οικειοθελώς να κάνει χρήση της απαλλαγής και το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία θα τεθεί σε ισχύ η παύση,

ι) η ημερομηνία κατά την οποία έπαυσαν οι δραστηριότητας του υποκειμένου στο φόρο και το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που αφορά.

Οι αξίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία ε) έως ζ) προσδιορίζονται χωριστά για κάθε όριο που ενδεχομένως εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 284 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.»,

3) στο άρθρο 31, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Κάθε κράτος μέλος επιβεβαιώνει με ηλεκτρονικά μέσα ότι ο υποκείμενος στον φόρο για τον οποίο έχει εκδοθεί ο ατομικός αριθμός ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αποτελεί απαλλασσόμενη μικρή επιχείρηση. Η επιβεβαίωση αυτή καθορίζει το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη εντός των οποίων ο υποκείμενος στον φόρο κάνει χρήση της απαλλαγής.»,

4) στο άρθρο 32, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που θα παράσχουν τα κράτη μέλη, δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο το ακριβές περιεχόμενο των διατάξεων που εγκρίνει κάθε κράτος μέλος για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 167α, του τίτλου XI κεφάλαιο 3 και του τίτλου XII κεφάλαιο 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.»,

5) παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΧΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 37α

1.   Το κράτος μέλος εγκατάστασης διαβιβάζει τις ακόλουθες πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που χορηγούν την απαλλαγή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες οι εν λόγω πληροφορίες:

α) όσον αφορά υποκειμένους στον φόρο που έχουν προβεί σε προηγούμενη κοινοποίηση ή επικαιροποίηση κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 ή 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τις πληροφορίες του άρθρου 21 παράγραφος 2β στοιχεία α) και δ) του παρόντος κανονισμού,

β) όσον αφορά υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι πραγματοποίησαν ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της Ένωσης άνω του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τις πληροφορίες του άρθρου 21 παράγραφος 2β στοιχεία α) και η) του παρόντος κανονισμού,

γ) όσον αφορά υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 284β της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης και τις πληροφορίες του άρθρου 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τις τεχνικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος με το οποίο υποβάλλονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.

Άρθρο 37β

1.   Το κράτος μέλος στο οποίο υποκείμενος στον φόρο υπέβαλε προηγούμενη κοινοποίηση ή μετέπειτα επικαιροποίηση σύμφωνα με το άρθρο 284 παράγραφος 3 ή 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, προτού προβεί σε ταυτοποίηση του υποκειμένου στον φόρο ή επιβεβαιώσει σε αυτόν τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης, υπολογίζει, βάσει των συνολικών αξιών που δηλώθηκαν από τον υποκείμενο στον φόρο παραδόσεων ή παροχών, ότι δεν σημειώθηκε κατά το τρέχον ή το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπέρβαση του ορίου του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας.

2.   Το κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή επιβεβαιώνει με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 37α παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, βάσει των συνολικών αξιών των παραδόσεων ή παροχών που δήλωσε ο υποκείμενος στον φόρο, ότι δεν σημειώθηκε κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος υπέρβαση του ορίου του ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 288α παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας.

3.   Το κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης, με ηλεκτρονικά μέσα, την ημερομηνία κατά την οποία ο υποκείμενος στο φόρο έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 288α παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

4.   Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές πράξεις τις τεχνικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος, των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2.».

Άρθρο 3

Μεταφορά

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας. Ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 2 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2020.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Z. MARIC


Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής Γεώργιος Εγγλεζάκης Τι είναι το Περιθώριο που υπολογίζουμε σε τμήματα μιας επιχείρησης; Γεώργιος Εγγλεζάκης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI. Απόδοση ROI Γεώργιος Εγγλεζάκης Οι πρώτες 30 ημέρες στην θέση του Financial Accountant Γεώργιος Εγγλεζάκης Φιλοσοφία, Επιχειρήσεις και Τεχνικές Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος χρέους και γιατί πρέπει να υπολογίζεται