Αποθεματικά & Πλεόνασμα ως μέρος των Κερδών εις νέονΤα διανεμόμενα κέρδη είναι το ποσοστό των κερδών των επιχειρήσεων που δεν διανέμονται στους μετόχους, στους εταιρικούς επενδυτές ή στους προμηθευτές ως μέρος της συνεχιζόμενης οικονομικής υποχρέωσης. Μια επιτυχημένη επιχείρηση με μακρά ιστορική λειτουργία μπορεί να έχει ένα μεγάλο ποσό των κερδών εις νέον, ενώ μια εταιρεία με χαμηλά κέρδη μπορεί να έχει ελάχιστα αποθεματικά.


Τα συσσωρευμένα  κέρδη είναι τα κέρδη που μια επιχείρηση επιλέγει να κρατήσει εντός της εταιρείας, μετά την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους. Μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τα αδιανέμητα κέρδη με μια σειρά από τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης του κεφαλαίου σε υφιστάμενες επιχειρηματικές επενδύσεις της εταιρείας και την αγορά εξοπλισμού.  Αυτά εμφανίζονται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο ισολογισμό της εταιρείας. 


Μια επιχείρηση μπορεί επίσης να επιλέξει να συσσωρεύσει κέρδη εις νέον για να δημιουργήσει ένα μεγάλο απόθεμα χρηματικών διαθεσίμων για να συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων των οποιοδήποτε κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της ύφεσης. Η επιχείρηση καταγράφει αυτά τα κεφάλαια ως ταμειακό υπόλοιπο κερδών εις νέον. 


Ο υπολογισμός κερδών εις νέον απαιτεί την προσθήκη τυχόν ταμειακών αποθεμάτων για τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για το έτος. Γίνεται αφαίρεση των μερισμάτων που καταβάλλονται σε επενδυτές για την ίδια χρονική περίοδο και έτσι η επιχείρηση αποκτά  μια τρέχουσα εικόνα για τα αδιανέμητα κέρδη της. 


Εάν η επιχείρηση δεν έχει ταμειακά αποθέματα, τότε χρειάζεται αφαιρεθούν τα μερίσματα από το καθαρό εισόδημα για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα εις νέον. Εάν η εταιρεία υπέστη τυχόν ζημίες για το τρέχον έτος αυτό μειώνει τα αδιανέμητα κέρδη και τα αποθεματικά.


Το ποσό των κερδών εις νέον της εταιρείας εκφράζεται ως ποσοστό. Υπολογίζοντας τα αδιανέμητα κέρδη ως ποσοστό από την μεριά της εταιρείας απαιτείται να πολλαπλασιάσει τα αδιανέμητα κέρδη για μια δεδομένη λογιστική περίοδο με το 100 και να διαιρεθεί ο αριθμός  που προκύπτει από τα συνολικά κέρδη για την ίδια λογιστική περίοδο. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση με τα αδιανέμητα κέρδη των 100.000 και τα συνολικά κέρδη των  500.000 για ετήσιες λογιστικές περιόδους προκύπτει ότι διατήρησε το 20 τοις εκατό του συνόλου των κερδών της για το έτος. Πριν από τον υπολογισμό κερδών εις νέον η εταιρεία προχωρά σε πληρωμές προς τους μετόχους και τους επενδυτές.


Η διατήρηση σημαντικού πιστωτικού υπολοίπου κερδών εις νέον δεν σημαίνει απαραίτητα πως μια εταιρεία έχει μεγάλο ταμειακό πλεόνασμα. Ο καθορισμός των οριστικών αποθεματικών της εταιρείας απαιτεί εξέταση στον λογαριασμό χρηματικών διαθεσίμων στο πλαίσιο του ενεργητικού του ισολογισμού της εταιρείας. Αυτό μας πληροφορεί πόσα κεφάλαια έχει η εταιρεία στην πραγματικότητα ως αποθεματικά ή ως πλεόνασμα από προηγούμενα κερδοφόρα έτη. 


Εάν μια εταιρεία που επενδύει μεγάλα χρηματικά ποσά σε ένα νέο στοιχείο του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας μονάδας παραγωγής, μπορεί να έχει ένα μεγάλο πιστωτικό υπόλοιπο κερδών εις νέον, αλλά παράλληλα χαμηλό υπόλοιπο σε χρηματικά διαθέσιμα.


Γιώργος Εγγλεζάκης


CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής Γεώργιος Εγγλεζάκης Τι είναι το Περιθώριο που υπολογίζουμε σε τμήματα μιας επιχείρησης; Γεώργιος Εγγλεζάκης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI. Απόδοση ROI Γεώργιος Εγγλεζάκης Οι πρώτες 30 ημέρες στην θέση του Financial Accountant Γεώργιος Εγγλεζάκης Φιλοσοφία, Επιχειρήσεις και Τεχνικές Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος χρέους και γιατί πρέπει να υπολογίζεται