Φιλοσοφία, Επιχειρήσεις και ΤεχνικέςΣε μια εποχή που οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της Οικονομίας είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη πως οι αυξημένες βελτιώσεις που επιβάλλεται να γίνουν σε τομείς όπως τεχνολογία, καινοτομία και τεχνικές είναι εκείνες που θα αυξήσουν την γενική παραγωγική διαδικασία.


Αυτό που ισχύει είναι πως παγκοσμίως οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται μέσα από φορείς. 


Η τεχνική θα πρέπει να είναι απλή αλλά και αποτελεσματική ακριβώς γιατί όλα θα πρέπει να εφαρμόζονται με συγκεκριμένους δείκτες ποιότητας και αποτελέσματος και να οδηγούν σε ένα μητρικό σχεδιασμό.


Αν από την άλλη πλευρά αναλογιστούμε και το Οικονομικό σκέλος των επιχειρήσεων η συμβολή του Οικονομικού γενικά σχεδιασμού αποσκοπεί πως μέσα από τις τεχνικές θα υπάρξει κέρδος τέτοιο που να επιτρέπει τις επενδύσεις και την λειτουργικότητα των κερδών.


Οι λειτουργίες όμως μιας επιχείρησης σε μια οικονομία θα πρέπει να προσανατολίζονται στην ανάπτυξη ποιοτικών και επεξεργάσιμων κάθε φορά σχεδιασμών έτσι ώστε η επιχείρηση να είναι ευέλικτη.


Εκείνο που θα πρέπει να σκεφτούμε σήμερα είναι η θέσπιση κινήτρων βελτίωσης που να αποσκοπούν στην ανάπτυξη και βελτίωση όλων των επιχειρηματικών λειτουργιών. Καθώς μέσα από όλες αυτές τις λειτουργίες έχουμε το ποιοτικό αποτέλεσμα και την ανάπτυξη.


Η φιλοσοφία έναντι της τεχνικής είναι στο σημείο αυτό.  Κάτι τέτοιο ασφαλώς επιβάλλει ένα γενικότερο εσωτερικό σχεδιασμό από την πλευρά των επιχειρήσεων καθώς μια άλλη διαφορετική πολιτική κινήτρων στις επιχειρήσεις.


Δεν πρέπει να ξεχνάμε την σχέση και την αλληλεξάρτηση μεταξύ επιχειρήσεων και Οικονομίας και κυρίως των κανόνων που αυτή επιβάλλει.


Η φιλοσοφία είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία κατανοείται πλήρως ο βασικός στόχος της κάθε επιχείρησης. Η συμβολή εδώ του Οικονομικού και Στρατηγικού σχεδιασμού θεωρείται σημαντική καθώς η επιχείρηση μπορεί να οδηγηθεί σε εφικτά αποτελέσματα.


Όμως η φιλοσοφία είναι πως όχι μόνο απλά μια επιχείρηση παράγει προϊόντα και υπηρεσίες αλλά αυτή η φιλοσοφία θεωρείται ως μητρικός σχεδιασμός που οδηγεί σε μοντέλα ανάπτυξης – δημιουργίας νέων επιχειρήσεων πάντα σε ένα σταθερό οικονομικό, φορολογικό πεδίο.


Η καινοτομία είναι ακριβώς ότι η φιλοσοφία είναι απλή, η τεχνική είναι πώς να σχεδιάσεις καθώς αυτή απλά διασφαλίζει στην επιχείρηση την θέση της στην αγορά. 


Γιώργος Εγγλεζάκης


CEO Plan Of Business Accounting Services and Seminars


Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος κεφαλαίου Γεώργιος Εγγλεζάκης Στρατηγική των επιχειρήσεων και η Οικονομία Γεώργιος Εγγλεζάκης Ηγεσία. Στις επιχειρήσεις του αύριο και πώς αυτή επηρεάζει την κοινωνία Γεώργιος Εγγλεζάκης EBIT, η σημασία του για την οικονομική πορεία της επιχείρησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής