top of page

Οι Υπηρεσίες Μας

PERFORMANCE INDICATORS (KPIs)

Ο KPI σημαίνει βασικός δείκτης απόδοσης, ένα μετρήσιμο μέτρο της απόδοσης με την πάροδο του χρόνου για έναν συγκεκριμένο στόχο. Τα KPI παρέχουν στόχους για τις ομάδες που θα τους εκτελέσουν, ορόσημα για τη μέτρηση της προόδου και πληροφορίες που βοηθούν τους ανθρώπους σε όλη την επιχείρηση να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.

 

Ποιοι είναι οι 5 βασικοί δείκτες απόδοσης ;

 • Αύξηση των εσόδων.

 • Έσοδα ανά πελάτη.

 • Περιθώριο κέρδους.

 • Ποσοστό διατήρησης πελατών.

 • Ικανοποίηση των πελατών.

 

Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) μετρούν την επιτυχία μιας εταιρείας έναντι ενός συνόλου στόχων, στόχων ή ομοτίμων του κλάδου.

Οι KPI μπορεί να είναι χρηματοοικονομικοί, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού κέρδους (ή της κατώτατης γραμμής, του μικτού περιθωρίου κέρδους), των εσόδων μείον ορισμένα έξοδα ή του τρέχοντος δείκτη (ρευστότητα και διαθεσιμότητα μετρητών).

Οι KPI που εστιάζουν στον πελάτη επικεντρώνονται γενικά στην αποτελεσματικότητα ανά πελάτη, στην ικανοποίηση των πελατών και στη διατήρηση των πελατών.

Οι KPI που εστιάζονται στη διαδικασία στοχεύουν στη μέτρηση και την παρακολούθηση της λειτουργικής απόδοσης σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις μετρούν και παρακολουθούν τους KPI μέσω λογισμικού επιχειρηματικής ανάλυσης και εργαλείων αναφοράς.

 

Πλεονεκτήματα των KPIs

Μια εταιρεία μπορεί να επιθυμεί να αναλύσει τους KPI για διάφορους λόγους. Οι KPI βοηθούν στην ενημέρωση της διαχείρισης για συγκεκριμένα προβλήματα. Η προσέγγιση που βασίζεται σε δεδομένα παρέχει μετρήσιμες πληροφορίες χρήσιμες για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διασφάλιση της λειτουργικής αριστείας.

 

Οι KPI βοηθούν τους υπαλλήλους να λογοδοτήσουν. Αντί να βασίζονται σε υποκειμενικές κρίσεις, οι KPI υποστηρίζονται στατιστικά. Όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα, οι KPI μπορεί να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση των εργαζομένων.

Οι KPI είναι επίσης η γέφυρα που συνδέει πραγματικές επιχειρηματικές λειτουργίες και στόχους. Μια εταιρεία μπορεί να θέτει στόχους, αλλά χωρίς τη δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου προς αυτούς τους στόχους, υπάρχει ελάχιστος έως καθόλου σκοπός σε αυτά τα σχέδια. Αντίθετα, οι KPI επιτρέπουν στις εταιρείες να θέτουν στόχους και στη συνέχεια να παρακολουθούν την πρόοδο προς αυτούς τους στόχους.

1

Business Model Canvas

Προσδιορίζει τον επιχειρηματικό σκοπό και στόχους. Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου είναι ένα έγγραφο μιας σελίδας που σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις βασικές αρχές των επιχειρηματικών ιδεών σας σε ένα μόνο μοντέλο. Η συμπλήρωση του εκ των προτέρων θα σκιαγραφήσει όλες τις σχετικές πτυχές που θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη κατά τον καθορισμό μιας στρατηγικής μάρκετινγκ, προμηθευτών, πελατών και διοίκησης.

2

SWOT Analysis

Προσδιορίζει την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης. Η SWOT μπορεί να σας βοηθήσει να αναλύσετε την επιχείρησή σας από στρατηγική άποψη. Θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πώς να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες σας χρησιμοποιώντας τα δυνατά σας σημεία και πώς να αποφύγετε τις απειλές και να εξαλείψετε τις αδυναμίες.

 

Η SWOT είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις για τη διαμόρφωση στρατηγικών.

 

Βοηθά στην ανάλυση εσωτερικών παραγόντων (Δυνάμεις & Αδυναμίες) που επηρεάζουν και εξωτερικούς παράγοντες (Ευκαιρίες & Απειλές) που μπορεί να έχουν επίδραση σε μια επιχείρηση.

3

PEST & PESTLE Analysis

Προσδιορίζουν την παρούσα και μελλοντική κατάσταση της επιχείρησης. Η ανάλυση PEST είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος μίας επιχείρησης.

 

Με την έννοια του περιβάλλοντος δεν εννοούμε το φυσικό περιβάλλον αλλά τα συστήματα και τις δομές που περιβάλλουν μία επιχείρηση.

 

Η ανάλυση PEST εξετάζει:

 • Το Πολιτικό περιβάλλον (Political)

 • Το Οικονομικό περιβάλλον (Economic)

 • Το Κοινωνικό περιβάλλον (Social)

 • και τέλος το Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological)

Το PEST προέρχεται από τα αρχικά των παραπάνω περιβάλλοντων (στα αγγλικά). Η ανάλυση PEST πολύ συχνά χρησιμοποιείται στο Marketing Plan κατά την ανάλυση της παρούσας κατάστασης αναφορικά με το μακροπεριβάλλον.

 

Ωστόσο αποτελεί από μόνη της ανεξάρτητο εργαλείο και μπορεί να εφαρμοστεί για οποιαδήποτε κατάσταση. Η PESTLE προσθέτει νομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

4

Porter’s 5 Forces Analysis

Προσδιορίζει την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης. Η ανάλυση πέντε δυνάμεων του Porter έχει αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό όσο και στον προγραμματισμό που βασίζεται στην αγορά, ειδικά όταν πρόκειται για την κατανόηση του επιπέδου της έντασης του ανταγωνισμού στον κλάδο.

Η αξιολογεί τα επίπεδα κερδοφορίας, ευκαιριών και κινδύνου με βάση 5 βασικούς παράγοντες σε έναν κλάδο.

 • Προμηθευτές

 • Αγοραστές

 • Εμπόδια εισόδου/εξόδου

 • Εναλλακτικά προϊόντα/υπηρεσίες

 • Ανταγωνισμός

Οι χρήσεις του συνοψίζονται ως εξής:

 • Να αναλύσει την ελκυστικότητα και την κερδοφορία ενός κλάδου

 • Για να παρατηρήσετε τη δύναμη της θέσης σας στην αγορά

5

Customer Journey Map

Προσδιορίζει την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης. Η χαρτογράφηση ταξιδιού πελατών είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να οπτικοποιήσετε την εμπειρία του χρήστη που βοηθά στη δημιουργία μελλοντικών στρατηγικών μάρκετινγκ.

Ο χάρτης ταξιδιού πελάτη είναι βασικά μια ιστορία της εμπειρίας του πελάτη. Χαρτογραφεί τα βήματα που κάνει ο πελάτης όταν συνεργάζεται με μια εταιρεία. Όσο περισσότερα σημεία επαφής έχει η αλληλεπίδραση τόσο πιο περίπλοκος μπορεί να γίνει ο χάρτης.

Οι χρήσεις του:

 • Να προσδιορίσει τις βασικές αλληλεπιδράσεις που έχει ο πελάτης με μια εταιρεία

 • Να κατανοήσουν τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις προσδοκίες του χρήστη

 • Για να δημιουργήσετε μια επισκόπηση της εμπειρίας του πελάτη

 • Να εντοπίσει ευκαιρίες για βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη

6

Ansoff Matrix

Προσδιορίζει τη στρατηγική Marketing. Το  Ansoff Matrix είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ. Μπορεί να εφαρμοστεί για τον εντοπισμό πιθανών στρατηγικών ανάπτυξης για την εταιρεία σας.

Το Ansoff matrix είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού μάρκετινγκ που βοηθά τις επιχειρήσεις κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής ανάπτυξης προϊόντων και αγοράς.

 

Το Matrix έχει 4 διαφορετικές στρατηγικές ανάπτυξης. Διείσδυση στην αγορά, Ανάπτυξη αγοράς, Ανάπτυξη προϊόντων, Διαφοροποίηση.

Οι χρήσεις του:

 • Να εντοπίσει ευκαιρίες για αύξηση εσόδων για μια επιχείρηση

 • Να αξιολογήσει τις ευκαιρίες για τις εταιρείες να αυξήσουν τις πωλήσεις

 • Για τον προσδιορισμό της ανάπτυξης προϊόντων και αγοράς μιας εταιρείας

7

Brand Identity Prism

Προσδιορίζει τη στρατηγική Marketing. Το πρίσμα ταυτότητας επωνυμίας Kapferer δείχνει πώς να χτίσετε μια ισχυρή ιστορία επωνυμίας και να δώσετε στην επωνυμία μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα που βασίζεται σε έξι σημαντικές πτυχές της ταυτότητας της επωνυμίας.

Σύμφωνα με το Brand Identity Prism του Jean-Noel Kapferer, η επιτυχία ενός brand καθοδηγείται από τη χρήση των ακόλουθων στοιχείων σε ολόκληρη την εταιρεία: διάπλαση, προσωπικότητα, πολιτισμός, σχέση, αυτοεικόνα και προβληματισμός.

Οι χρήσεις του:

 • Να αξιολογήσει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μιας μάρκας

 • Να προσδιορίσετε τομείς στο branding που χρειάζονται βελτίωση

 • Να καταλήξουμε σε αποτελεσματικές στρατηγικές επωνυμίας/μάρκετινγκ

 • Για να εξαλείψετε τεχνικές μάρκετινγκ που μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται με την εικόνα της επωνυμίας σας.

8

Keller’s Brand Equity Model

Προσδιορίζει τη στρατηγική Marketing. Το μοντέλο επωνυμίας της Keller βοηθά τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να δημιουργήσουν μια επωνυμία και να διαχειριστούν μια επωνυμία που οι πελάτες θα αισθάνονται έντονα και θα υποστηρίζουν.

Το μοντέλο επωνυμίας είναι επίσης γνωστό ως μοντέλο CBBE (Customer-Based Brand Equity). Δείχνει πώς να κατανοήσετε τον πελάτη και πώς να χτίσετε στρατηγικές ανάλογα.

 

Σύμφωνα με αυτό, για να χτίσετε μια σταθερή επωνυμία, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε πώς αισθάνεται ο πελάτης σας για το προϊόν/υπηρεσία σας.

Οι χρήσεις του:

 • Να προσδιορίσετε ποιες στρατηγικές να εφαρμόσετε

 • Να δώσουμε τη σωστή εμπειρία στους πελάτες για να τους διατηρήσουν και να τους αυξήσουν

Στρατηγική Επιχειρήσεων

By Plan of Business

Μια αποτελεσματική στρατηγική κατεύθυνση είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση προκειμένου να πετύχετε την επιθυμητή επιτυχία. Με τον στρατηγικό σχεδιασμό, οι επιχειρήσεις εντοπίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, επιλέγουν τι δεν πρέπει να κάνουν και καθορίζουν ποιες ευκαιρίες πρέπει να επιδιώκονται.

Στις δραστηριότητες πωλήσεων, η ύπαρξη μιας σαφώς καθορισμένης στρατηγικής θα βοηθήσει την επιχείρηση σας να σχεδιάσει για το μέλλον, να θέσει βιώσιμους στόχους και να επιτύχει . Πώς ξεκινάτε λοιπόν με τον στρατηγικό σχεδιασμό; Θα ξεκινήσετε με μοντέλα και εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού και η Plan of Business θα είναι δίπλα σας.

Η υποστήριξη της Plan of Business φέρνει την προσαρμογή και την ενεργοποίηση της στρατηγικής και την επιτάχυνση των εξελίξεων στην επιχείρηση σας.

Η Plan of Business βοηθά το management της κάθε επιχείρησης με αναλυτικά στοιχεία που βασίζονται στα παραπάνω εργαλεία ώστε να:

 • Κατανοήσετε καλύτερα την εξέλιξη του περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού, από τους άμεσους ανταγωνιστές έως τους νεοεισερχόμενους

 • Αξιολογήσετε τις στρατηγικές επιλογές και να διατυπώσετε επιλογές για στρατηγική τοποθέτηση και κατανομή πόρων

 • Διευκρινίσετε το στρατηγικό όραμα και να αντιμετωπίσετε την κάθε πρόκληση,  ή και προσαρμογή

 • Προχωρήσετε σε επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών ζητημάτων 

Η Plan of Business προσφέρει αναφορές στα ανώτατα και ανώτερα στελέχη για τον συν-σχεδιασμό, την επισημοποίηση και την προσαρμογή του σχεδίου για την ενεργοποίηση της στρατηγικής και τη μετάβαση της σε άμεσα εφαρμόσιμες ενέργειες.

 

Παράλληλα, μέσω της Plan Career by Plan of Business, διασφαλίζουμε την ολιστική προσέγγιση της στρατηγικής, μέσω HRM (Human Resource Management), Business & Marketing ώστε κάθε επιχείρηση εφαρμόζει τις αλλαγές και στρατηγικές σε όλα τα επίπεδα και στελέχη. Κάθε στόχος επικοινωνείται αποτελεσματικά σε κάθε στέλεχος και τμήμα, καθίσταται άμεσα λειτουργικός και σε πλήρη αρμονία με το ανθρώπινο δυναμικό.

Τα εργαλεία στρατηγικής που προσφέρει η Plan of Business είναι καθοριστικά για το σχεδιασμό και την ενεργοποίηση της στρατηγικής, αλλά και για την υλοποίηση και την εφαρμογή της στρατηγικής για την επίτευξη στόχων επιχειρηματικού σχεδίου πριν από το χρονοδιάγραμμα μέσω της ταχείας εκτέλεσης.

Business Meeting
bottom of page