Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του «COSME covid» / Υποβολές έως 10/05/2022

Αναλυτικά

Η χρηματοδότηση των ΜμΕ στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος COSME, που δημιουργήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και παρέχεται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Για δωρεάν προέλεγχο στείλτε e- mail στο planofbusiness@planofbusiness.eu με θέμα: Δωρεάν προέλεγχος δανειοδότησης.

Θα σας αποστείλουμε σχετικό ερωτηματολόγιο και δικαιολογητικά.

Σκοπός και είδη χρηματοδοτήσεως

Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την κάλυψη δαπανών αποκτήσεως ή/και δημιουργίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κύριους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της υπ’ αριθ. 361 Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, δηλαδή επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) < 250 (σε ενοποιημένη βάση).
Ετήσιος κύκλος εργασιών < 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 43 εκατ. ευρώ (σε ενοποιημένη βάση).

Μη προβληματικές επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει το ΕΤαΕ.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις
Εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αμιγώς ή επικεντρώνονται σε:

-Παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων.
-Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
-Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις.
-Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων για την υποστήριξη κάθε δραστηριότητας σχετικής με τους προηγούμενους τομείς, τυχερά παιχνίδια και καζίνο στο διαδίκτυο ή πορνογραφία.
-Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων για να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.
-Τομείς ή δραστηριότητες που αφορούν έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή την κλωνοποίηση ανθρώπων για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.

Ύψος Χρηματοδοτήσεως

– Έως Ευρώ 150.000
Aνω των Ευρώ 150.000, εφόσον η ΜΜΕ δεν πληροί κάποιο από τα κριτήρια καινοτομίας του Προγράμματος InnovFin.

Σε αυτή την περίπτωση το μέγιστο ποσό χρηματοδοτήσεως διαμορφώνεται ως εξής:
Για διάρκεια έως 5 έτη, έως Ευρώ 3.000.000 (πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι Eυρώ 1.500.000).
Για διάρκεια μεγαλύτερης των 5 ετών και έως 10 έτη, έως Ευρώ 1.500.000 (πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι Ευρώ 750.000).

Διάρκεια Εγγυήσεως

Η εγγύηση του Ε.Τα.Ε., παρέχεται έως δέκα (10) έτη.
Μορφές Χρηματοδοτήσεως

Επενδυτικό Δάνειο: Από 12 έως 120 μήνες

Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κινήσεως: Από 12 έως 72 μήνες

Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κινήσεως (Αλληλόχρεος Λογαριασμός): Με 12μηνες ανακυκλήσεις και δυνατότητα ετήσιας ανανεώσεως, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα πέντε (5) έτη.

Με καταληκτική ημερομηνία 10.5.2022, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.
H παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.