Επιχειρηματική χρηματοδότηση COSME 2014-2020 «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME Loan Guarantee Facility)

Αναλυτικά

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις , όλων των οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής μορφής, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις (πλην εξαιρέσεων): Εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε συνεργαζόμενες χώρες του COSME.
Δεν ανήκουν σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.


Σκοπός και είδη χρηματοδοτήσεως

Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την κάλυψη δαπανών αποκτήσεως ή/και δημιουργίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.


Ύψος Χρηματοδοτήσεως

Έως Ευρώ 150.000/
‘Aνω των Ευρώ 150.000, εφόσον η ΜΜΕ δεν πληροί κάποιο από τα κριτήρια καινοτομίας του Προγράμματος InnovFin.
Σε αυτή την περίπτωση το μέγιστο ποσό χρηματοδοτήσεως διαμορφώνεται ως εξής:
Για διάρκεια έως 5 έτη, έως Ευρώ 3.000.000 (πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι Eυρώ 1.500.000).
Για διάρκεια μεγαλύτερης των 5 ετών και έως 10 έτη, έως Ευρώ 1.500.000 (πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι Ευρώ 750.000).


Διάρκεια Εγγυήσεως

Η εγγύηση του Ε.Τα.Ε., παρέχεται έως δέκα (10) έτη.


Μορφές Χρηματοδοτήσεως

Επενδυτικό Δάνειο: Από 12 έως 120 μήνες
Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κινήσεως: Από 12 έως 72 μήνες
Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κινήσεως (Αλληλόχρεος Λογαριασμός): Με 12μηνες ανακυκλήσεις και δυνατότητα ετήσιας ανανεώσεως, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα πέντε (5) έτη.


Διαθεσιμότητα Προγράμματος

Kαταληκτική ημερομηνία διαθέσεως του Προγράμματος ορίζεται η 5.4.2020, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

H παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.

Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης.
Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία.
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης.