Επανεκκίνηση της Εστίασης. 100% Επιδότηση / Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων 30/07/2021

Αναλυτικά

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019. Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.
Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
1. Συλλογή και συντονισμός επιλέξιμων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης
2. Απόκτηση κωδικών για την υποβολή στην πλατφόρμα ependyseis.gr
3. Συγγραφή Μ.Μ.Ε με υπολογισμό και των συνδεδεμένων-συνεργαζόμενων, επιχειρήσεων και άλλων Υ.Δ σε συνεργασία με τον λογιστή σας
4. Σύνταξη εξειδικευμένων Υ.Δ ( deminimis , κοινοτικές ενισχύσεις, μη πτώχευσης ) σε συνεργασία με τον λογιστή σας
5. Συγγραφή πρότασης με επισύναψη παραστατικών βάση της πρόσκλησης
6.Ολοκλήρωση και ορθή υποβολή
7 Ενημέρωση πελατών για ορθή και έγκαιρη υποβολή με αποστολή της μελέτης-πρότασης
8. Ενημέρωση πελατών για την σειρά κατάταξης -έγκρισης και εκταμίευση
9. Παρακολούθηση της πρότασης και έλεγχο/κατηγοριοποίηση των επιλέξιμων δαπανών σε συνδυασμό με πληρωμές και εγγραφές ΦΠΑ
και έως 31/12/2021.
10. Επαλήθευση και πιστοποίηση δαπανών και μέσω Π.Σ.Κ.Ε για την ολοκλήρωση της πρότασης έως 28/02/2022

Για Δωρεάν προέλεγχο στείλτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση planofbusiness@planofbusiness.eu.
Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

Δ) Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Επισημαίνεται ότι:

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, ως δράση πανδημίας, θα εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Η Plan of Business αναλαμβάνει Δωρεάν τον προέλεγχο και σας ενημερώνει για την δυνατότητα επιδότησης και δανειοδότησης. Στείλτε μας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση planofbusiness@planofbusiness.eu ώστε να σας αποστείλουμε ερωτηματολόγιο δωρεάν προελέγχου, δικαιολογητικά – ενημερωτικό υλικό.
Ποσό ενίσχυσης

7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.
Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως:
[(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%
Το μέγιστο ποσό ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Ωφελούμενοι:

Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης.
Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.
Η δράση αφορά επιχειρήσεις. που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης

Υποβολή αιτήσεων:

ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr)
Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων 30/07/2021 προκειμένου να ενταθούν και οι εποχιακές. Η έναρξη θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ε.Ε.

Αξιολόγηση:

ΑΜΕΣΗ

Καταβολή επιχορήγησης:

Αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

Ανάλωση ληφθείσας επιχορήγησης:

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.
Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.