Τα έργα μας

Graphs
  • Cash Flow

Δημιουργία ημερήσιας κατάστασης ταμειακών ροών για την Αλεξόπουλος Δημήτριος ΑΤΕΚΕ

  • Ανάλυση ισολογισμού

 Ανάλυση ισολογισμού για την εταιρεία Health Ecology Ltd.

  • Προϋπολογισμός και κόστος κατασκευής

 Δημιουργία ειδικού προγράμματος σε μορφή Excel για τον υπολογισμό του     προϋπολογισμού & λογιστικού κόστους κατασκευής για την κατασκευαστική   εταιρεία Βογιατζάκης Ιωάννης

  • Οικονομοτεχνική μελέτη

Προετοιμασία οικονομοτεχνικής μελέτης (εργοστάσιο βιομάζας)  για πελάτη της εταιρείας Tips Online Ltd

  • Συγκριτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Δημιουργία Συγκριτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων για την Αλεξόπουλος      Δημήτριος ΑΤΕΚΕ

  • Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων

Έρευνα για ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με χρήση δεικτών για την      εταιρεία EXECUTIVE OPTIONS 

  • Οικονομική ανάλυση

Ανάλυση ισολογισμού για την εταιρεία Altronic Ltd