top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Τροπολογία: Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό


Τροπολογία: Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό - Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19 - Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.


Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022


Τροπολογία: Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό - Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19 - Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού


Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς» ορίζονται τα εξής:


Λήψη αρχείου


ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:


1. Καθορίζεται, ειδικά για το έτος 2022, το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία διαμόρφωσης του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομίσθιου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας (άρθρο 103 ν.4172/2013).


2.α. Αναμορφώνονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, τα μέτρα διευκόλυνσης των γονέων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων τους. Συγκεκριμένα, μέχρι την 15η.4.2022 δικαιούνται, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ημερών:


- να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ή


- να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19 (επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων), που χορηγείται για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης άδειας.


β. Οι εργαζόμενοι γονείς λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω ειδικής άδειας, το 50% των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη (4η) ημέρα από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( e-ΕΦΚΑ). γ. Με υ.α. καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της άδειας, τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.


3.α. Παρέχεται, μέχρι την 15η.4.2022, η δυνατότητα στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δυνάμενο να παρατείνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα πρωτόκολλα:


- να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ή


- να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.


β. Χορηγείται η ανωτέρω ειδική άδεια επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου, αναγνωρίζεται ως άδεια ασθενείας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα,


γ. Με υ.α. δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας και την τυχόν παράτασή της.


4. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 των γεννημένων έως και την 31 n. 12.1961 φυσικών προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:


- καθορίζονται με κ.υ.α. ο τρόπος επιβολής του διοικητικού προστίμου, η αρμοδιότητα του οργάνου επιβολής, η προθεσμία καταβολής, ο τρόπος και χρόνος βεβαίωσης του προστίμου, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η προθεσμία και οι ειδικοί λόγοι και οι συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής του.


- προβλέπεται η δυνατότητα του υπόχρεου αναφορικά με την καταβολή του προστίμου, να προσφύγει εναντίον της πράξης επιβολής, ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Αντίστοιχη δυνατότητα προβλέπεται και εναντίον της ρητής απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου ή της σιωπηρής απόρριψής της.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 1


Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 103 ν. 4172/2013


Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α' 167), περί της διαδικασίας διεξαγωγής της διαβούλευσης για τον καθορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομίσθιου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, προστίθεται παρ. 10 ως εξής:


«10. Ειδικά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2022, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α' της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:


α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα) της περ. β' της παρ. 5 λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2022.


β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα) της περ. β' της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 28η Φεβρουάριου 2022.


γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ) της περ. β' της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Μαρτίου 2022.


δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ) της περ. β' της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2022.


ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε) της περ. β' της παρ. 5, το αργότερο έως την 15η Απριλίου 2022.


στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α' της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Απριλίου 2022. ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.».


Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης


1 Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην επίσπευση της εκκίνησης της διαδικασίας ορισμού του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, κατά το έτος 2022, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωσή της, πριν από τον σήμερα προβλεπόμενο χρόνο, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, της ενεργειακής κρίσης και κρίσης τιμών, καθώς και των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους.


Άρθρο 2


Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19 - Αντικατάσταση του άρθρου 16 ν. 4722/2020


Το άρθρο 16 του ν. 4722/2020 (Α' 177) αντικαθίσταται ως εξής:


«Άρθρο 16


Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID-19


1. Οι γονείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID- 19 των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που φοιτούν μέχρι και την Γ' τάξη του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.


Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19 που χορηγείται, για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιοσδήποτε άλλης άδειας.


Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.


Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.


2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη (4η) ημέρα από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.


3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ, ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας. Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.


4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.


5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της άδειας της παρ. 1, τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.


6. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».


2. Αποδοχές, για ημέρες άδειας νόσησης τέκνου, η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4722/2020 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται και πληρωμές διενεργούνται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.


Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης


Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη ρύθμιση του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της παροχής διευκολύνσεων στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα γονείς, των οποίων τα τέκνα νοσούν από τον κορωνοϊό COVID-19. Με τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς των οποίων το τέκνο βρίσκεται θετικό στον κορωνοϊό να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως για διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εφόσον η τηλεργασία είναι εφικτή. Εφόσον η τηλεργασία δεν είναι εφικτή, με την προωθούμενη ρύθμιση θεσπίζεται ειδική άδεια λόγω νόσησης τέκνου από τον κορωνοϊό COVID-19, επιπρόσθετη των λοιπών προβλεπόμενων αδειών, που χορηγείται για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιοσδήποτε άλλης άδειας. Κατά τις ημέρες της ειδικής αδείας καταβάλλονται αποδοχές σε ποσοστό 50% και η κάλυψή τους επιμερίζεται μεταξύ του εργοδότη κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες και του Κράτους κατά την τέταρτη. Με τη ρύθμιση λαμβάνεται πρόνοια για την περίπτωση σώρευσης αδειών (η ειδική άδεια της παρούσας δεν χορηγείται εφόσον έχει χορηγηθεί άλλη στον ίδιο νονέα για το ίδιο διάστημα), για την περίπτωση που ενδέχεται να είναι δικαιούχοι και οι δύο γονείς (η ειδική άδεια χορηγείται μόνο στον έναν), καθώς και για την περίπτωση κατά την οποία εργάζεται μόνο ο ένας γονέας αλλά ο άλλος εμποδίζεται να φροντίσει το τέκνο για συγκεκριμένους, ειδικά προβλεπόμενους λόγους.


Άρθρο 3


Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19


1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.


Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.


2. Η άδεια της παρ. 1 δύναται να παρατείνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.


3. Η άδεια της παρ. 1 συνιστά άδεια ασθενείας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα.


4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1.


5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας, την τυχόν παράτασή της και την εν γένει εφαρμογή του παρόντος.


6. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».


7. Το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α' 177), περί της αναπλήρωσης του χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, καταργείται.


Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης


Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη ρύθμιση του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της παροχής στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με προϋπόθεση τον θετικό διαγωνιστικό έλεγχο, και εφόσον η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως δεν είναι εφικτή. Προβλέπεται ρητά ότι η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα των λοιπών αδειών που αφορούν σε ασθένεια εργαζομένου και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις ως προς τις αποδοχές και την κάλυψή τους από τον εργοδότη και τον ασφαλιστικό φορέα.


Άρθρο 4


Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού - Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2020


1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α' 238), περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλων των φυσικών προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, τροποποιείται, ώστε α) το σχετικό πρόστιμο όχι μόνο να βεβαιώνεται και να εισπράττεται, αλλά και να επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, β) η διαδικασία να διενεργείται, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του παρόντος άρθρου και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90 [ΚΕΔΕ]), κατά περίπτωση, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:


«4. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης έως καιτη δεκάτη πέμπτη ημέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για τον μήνα αυτόν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης από τη δέκατη έκτη ημέρα του μήνα και εντεύθεν, επιβάλλεται το σύνολο της κύρωσης του πρώτου εδαφίου. Ειδικώς για τον μήνα Ιανουάριο 2022, για την παραβίαση της υποχρέωσης της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Οι κυρώσεις της παρούσας αίρονται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλονται από το χρονικό σημείο θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με την παρ. 1. Το σχετικό πρόστιμο επιβάλλεται, βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της κοινής απόφασης της παρ. 7 του παρόντος και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90 [ΚΕΔΕ]), κατά περίπτωση.».


2. Στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:


«4Α. Ο υπόχρεος στην καταβολή του προστίμου, εφόσον αμφισβητεί την πράξη επιβολής του, έχει δικαίωμα να προσβάλει αυτή ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με προσφυγή ουσίας. Το ίδιο ισχύει και για τη ρητή απορριπτική απόφαση επί της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου ή για τη σιωπηρή απόρριψή της, η οποία τεκμαίρεται μετά την πάροδο απράκτων ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της.».


3. Η υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:


«α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται:


αα) η διαδικασία προσδιορισμού από την Η.ΔΙ.Κ.Α. των φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, τα αναγκαία δεδομένα για τον προσδιορισμό του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων σε εμβολιασμό φυσικών προσώπων, ο τρόπος διαβίβασης αυτών και οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με μητρώα του δημοσίου τομέα για την ταυτοποίηση των ανωτέρω προσώπων, οι ειδικότεροι όροι και τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο χρόνος τήρησης αυτών, καθώς και τα ζητήματα άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων,


αβ) η διαδικασία ελέγχου, η διαδικασία διαπίστωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής του προστίμου, η αρμοδιότητα του οργάνου επιβολής, το περιεχόμενο της πράξης επιβολής και της πράξης ειδοποίησης, ο τρόπος και η διαδικασία κοινοποίησης της επιβολής του προστίμου, η προθεσμία καταβολής, ο τρόπος και χρόνος βεβαίωσης του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η προθεσμία, οι ειδικοί λόγοι και οι συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου, και αγ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».


Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης


Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου επιβολής του προβλεπόμενου εκ του νόμου διοικητικού προστίμου. Συγκεκριμένα, (α) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί ρητώς ότι το σχετικό πρόστιμο όχι μόνο βεβαιώνεται και εισπράττεται, αλλά και επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και ότι η διαδικασία διενεργείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του συγκεκριμένου άρθρου και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90 [ΚΕΔΕ]), (β) προστίθεται παρ. 4Α, ώστε ο υπόχρεος στην καταβολή του προστίμου, εφόσον αμφισβητεί την πράξη επιβολής του, να έχει δικαίωμα να προσβάλει ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με προσφυγή ουσίας τόσο αυτή όσο και τη ρητή απορριπτική απόφαση επί της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου ή τη σιωπηρή απόρριψή της, η οποία τεκμαίρεται μετά την πάροδο απράκτων ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της, και (γ) τροποποιείται η υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 7, ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, ώστε να γίνει ρητή αναφορά, μεταξύ άλλων, στο περιεχόμενο της πράξης επιβολής και της πράξης ειδοποίησης, στον τρόπο και στη διαδικασία κοινοποίησης της επιβολής του προστίμου, στη διαδικασία είσπραξης, στις προϋποθέσεις, στη διαδικασία, στην προθεσμία, στους ειδικούς λόνους και στις συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου, για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.18 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page