Με ποιον τρόπο η ταμειακή διαχείριση είναι το κλειδί για την επιτυχία μιας επιχείρησης


Η ταμειακή διαχείριση είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται στη συλλογή, συγκέντρωση, και την εκταμίευση των εισπράξεων. Ο στόχος είναι να διαχειρίζεται η επιχείρηση τα ταμειακά διαθέσιμα της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα τους όταν δεν επενδύονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αποθέματα και να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύ