Κατηγορίες υπόχρεων για την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης


Κατηγορίες υπόχρεων για την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης – Απόφαση Α.1166/16.07.2021


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3193/20.07.2021 η απόφαση Α.1166/16.07.2021 «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» με την οποία ορίζονται τα εξής:


« Άρθρο 1


Κατηγορίες υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13A του ν. 2523/1997


1. Οι κατηγορίες των υπόχρεων για τους οποίους αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της παρ. 1 και των περ. α' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, επιβάλλεται η ειδική χρηματική κύρωση της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου, προσδιορίζονται ως εξής: