Εταιρική Διακυβέρνηση - Άρθρα 1-24 ν. 4706/2020 - Επ. Κεφαλαιαγοράς


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-24 ΤΟΥ Ν. 4706/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ1. Ν. 4706/2020. Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο και η σχετική παρασχεθείσα ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), για τον ν. 4706/2020 Παρατίθενται κατωτέρω το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και η παρασχεθείσα ενημέρωση από την Ε.Κ.:


1. Νόμος 4706/2020 (ΦΕΚ Α/136/17.7.2020) «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις»

2. Απόφαση ΔΣ 1Α/890/18.9.2020_Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Β' 4298/2.10.2020)

3. Απόφαση 1/891/30.9.2020 - Εξειδικεύσεις άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Β' 4556/15.10.2020)

4. Απόφαση ΔΣ 2/905/3.3.2021_Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020_ΦΕΚ Β 1245/31.3.2021

5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν. 4449/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ_31052021