Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων. Αριθμ. 77947. (ΦΕΚ Β΄ 3247/22.07.2021)


Αριθμ. 77947. (ΦΕΚ Β΄ 3247/22.07.2021). Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142).