ΕΝΦΙΑ σε έξι δόσεις για το 2021. Τροπολογία


Αιτιολογική


Άρθρο 3


Με την προτεινόμενη διάταξη, οι δόσεις καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021 καθορίζονται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες για τη διευκόλυνση των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων να ανταποκριθού