ΕΛΤΕ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & EFRAG - Υιοθέτηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/1421