Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία


Ο συντελεστής μόχλευσης υπολογίζει το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων μιας εταιρείας και παρουσιάζει τον οικονομικό κίνδυνο στον οποίο υπόκειται μια επιχείρηση, κα