Ένα Επιχειρηματικό Deal


Είναι σύνηθες ένα άτομο να θελήσει να αγοράσει μια επιχείρηση αντί να ξεκινήσει μια από το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι αποκτά μια επιχείρηση με εδραιωμένη παρουσία στην αγορά, η οποία περιλαμβάνει και μια υπάρχουσα βάση πελατών.


Η αγορά μιας υπάρχουσας επιχείρησης μειώνει τον κίνδυνο που συνδέεται με την εκκίνησης μιας νέας επιχείρησης, αλλά για να θεωρηθεί επιτυχής ο αγοραστής οφείλει να ακολουθήσει ορισμένα βήματα για να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και να πληρώσει ένα λογικό τίμημα.


Ξεκινώντας ο αγοραστής οφείλει κυρίως να προσδιορίσει το επίπεδο ενδιαφέροντος σύμφωνα με κριτήριο την τοποθεσία και το υπάρχον προσωπικό που απαιτεί συγκεκριμένες ώρες εργασίας. Επίσης πρέπει ο αγοραστής στην συνέχεια να βεβαιωθεί ότι η επιχείρηση – στόχος αγοράς θεωρείται μια καλή περίπτωση για να κινηθεί προς την κατεύθυνση απόκτησής της. Φυσικά θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχουν προβλήματα τα οποία καλείται ο αγοραστής να εξετάσει όπως :


1. Να εξεταστεί προσεκτικά η τοπική αγορά για παρουσία πολλών ανταγωνιστών. Εάν ισχύει αυτό θα δεχτεί η επιχείρηση ισχυρή πίεση στην τιμολόγηση υπηρεσιών – εμπορευσίμων αγαθών.

2. Πνευματική ιδιοκτησία που επιτρέπει τον ανταγωνισμό με μοναδικό τρόπο. Αν δεν υπάρχει αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός.

3. Υποχρεώσεις της επιχείρησης που δεν έχουν καλυφθεί όπως δάνεια.

4. Αναγκαία παρουσία βασικών υπαλλήλων για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και εάν υπάρχει κίνδυνος να φύγουν.