Τα λειτουργικά κέρδη ως αναφορά αναπτυξιακής πορείας της οικονομικής οντότητας