Επενδύσεις & Οικονομική εικόνα


Η οικονομική διεύθυνση σε κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να προχωρά στην κατάρτιση της οικονομικής εικόνας η οποία να παρουσιάζει τα αναμενόμενα έσοδα, τις δαπάνες και τις ταμειακές ροές σε περίοδο πρόβλεψης.


Η πρόβλεψη αυτή σε συνέχεια εσωτερικά χρησιμοποιείτε στον σχεδιασμό προϋπολογισμού , ώστε να παρουσιαστεί σε εξωτερικούς χρήστες πληροφοριών. Λειτουργεί δε ως χρηματοοικονομικό εργαλείο ικανό να πείσει σε παροχή δανείου ή σε είσοδο επενδυτικών κεφαλαίων.


Για την κατάρτιση της εικόνας αυτής λαμβάνονται υπόψη ο συνδυασμός ιστορικών μεταβολών της επιχείρησης , οι προσδοκίες στην οικονομία και στην αγορά. Ο σχεδιασμός ωστόσο της οικονομικής πολιτικής είναι φανερό ότι επιδρά στον παραπάνω σχεδιασμό της εικόνας της οικονομικής θέσης.

0 προβολές0 σχόλια
Subscribe to Our Newsletter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 | ALL RIGHTS RESERVED by  PLAN OF BUSINESS
Design by 16Reasons