Επενδύσεις & Οικονομική εικόνα


Η οικονομική διεύθυνση σε κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να προχωρά στην κατάρτιση της οικονομικής εικόνας η οποία να παρουσιάζει τα αναμενόμενα έσοδα, τις δαπάνες και τις ταμειακές ροές σε περίοδο πρόβλεψης.


Η πρόβλεψη αυτή σε συνέχεια εσωτερικά χρησιμοποιείτε στον σχεδιασμό προϋπολογισμού , ώστε να παρουσιαστεί σε εξωτερικούς χρήστες πληροφοριών. Λειτουργεί δε ως χρηματοοικονομικό εργαλείο ικαν