Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας συστάδων επιχειρήσεων (CLUSTERS)

Ενημερώθηκε: 1 Ιουν 2020


Για το σχηματισμό μίας συστάδας επιχειρήσεων δεν απαιτείται διοικητική ή φορολογική πράξη και η καθημερινή λειτουργία τους πραγματοποιείται μέσω των άτυπων συνεργασιών που δημιουργούνται μεταξύ των μελών που το απαρτίζουν.


Η μορφή λειτουργίας τους χαρακτηρίζεται από την γεωγραφική εγγύτητα των επιχειρήσεων που το απαρτίζουν, χωρίς να υπάρχουν αυστηρές δομές στους τρόπους αλληλεπίδρασης ή επιχειρηματικής συναλλαγής. Παράλληλα, κατά την οργάνωση ενός cluster, δεν απαιτείται ένας συγκεκριμένος αριθμός ή τύπος επιχειρήσεων. Συνήθως γειτνιάζουν μεταξύ τους και αποτελούνται από διάφορες επιχειρήσεις, οργανισμούς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί), ή και ερευνητικά ιδρύματα, οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα ως προς τη νομική και επιχειρηματική τους μορφή.


Όμως, είναι δυνατόν, μέσω της σύστασης ενός Φορέα Διαχείρισης του Cluster, να οριστεί μια πιο συγκροτημένη μορφή επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των μελών του δικτύου. Η σύσταση ενός φορέα διαχείρισης δίνει τη δυνατότητα της συντονισμένης δράσης και παράλληλα αποτελεί το όχημα που συνδέει τα μέλη του φορέα με την αγορά και τους λοιπούς εμπλεκόμενους. Πέραν τούτου, η ένταση και η μορφή της οργανωτικής δομής του cluster, μέσω της σύστασης ενός φορέα διαχείρισης καθορίζουν τη μορφή λειτουργίας του, καθώς και την ανταγωνιστικότητα και το βαθμό ανάπτυξής του και ως εκ τούτου, τα προσδοκώμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις-­μέλη του. Για το λόγο αυτό απαιτείται το cluster να εστιάζει στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων-­μελών του αλλά και στις ανάγκες της αγοράς. Τα μέλη του πρέπει εξαρχής να πιστέψουν ότι το cluster έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, ότι μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και ότι θα έχουν πρόσθετα οφέλη από τη συμμετοχή τους σε αυτό, όπως για παράδειγμα αυξημένες πωλήσεις, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ποιοτική αναβάθμιση, μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, προβολή κλπ.


Η μορφή οργάνωσης και η δομή που λαμβάνει ο φορέας διαχείρισης είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αποτελούν το βασικό κανάλι επαφής μεταξύ των επιχειρήσεων και της αγοράς ενδιαφέροντος.


Η νομική μορφή που θα λάβει ο Φορέας Διαχείρισης, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποδοχή της ιδέας από τις επιχειρήσεις–μέλη, καθώς και για την αποτελεσματική εφαρμογή και ανάπτυξη του δικτύου. Η μορφή αυτή μπορεί να είναι είτε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, αστικός συνεταιρισμός, κοινοπραξία, κεφαλαιουχική εταιρεία ή τέλος ανώνυμη εταιρεία.

0 προβολές0 σχόλια
Subscribe to Our Newsletter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 | ALL RIGHTS RESERVED by  PLAN OF BUSINESS
Design by 16Reasons