Δημιουργώντας συστάδες επιχειρήσεων (clusters)

Ενημερώθηκε: 1 Ιουν 2020


Οι συστάδες επιχειρήσεων (clusters) σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο Michael Porter είναι μία ομάδα ανεξάρτητων, συμπληρωματικών επιχειρήσεων ή και φορέων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και σε συγκεκριμένη οικονομική / θεματική περιοχή.


Δομές Συστάδων Επιχειρήσεων

(Πηγή: De Angelis Stephen, 2010, Entrepreneurs and Business Clusters, https://www.enterrasolutions.com/blog/entrepreneurs-and-business-clusters/)


Σε αυτό τον ορισμό έχουν προστεθεί τυπολογίες ανάλογα με τη δομή και τη διάρθρωση που έχουν οι συστάδες επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε σε οριζόντια clusters όταν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν ανήκουν στον ίδιο κλάδο (όπως για παράδειγμα τον αγροδιατροφικό) ή σε κάθετα clusters, όταν οι επιχειρήσεις ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain).


Τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων σε μία γεωγραφική περιοχή αφορούν

(α) την χαρτογράφηση της περιοχής. Στο συγκεκριμένο στάδιο περιγράφονται οι σημαντικότερες οικονομικές ζώνες, εντοπίζονται οι σπουδαιότεροι οικονομικοί τομείς και αναλύεται το τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(β) τον προγραμματισμό των δράσεων που θα εφαρμοστούν. Θα πρέπει να τεθούν οι λειτουργικοί και οι στρατηγικοί στόχοι, καθώς και η γεωγραφική κάλυψη (αποστάσεις, υποδομές κ.λπ.) των αναγκών που θα προκύψουν από την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου.

(γ) τον ορισμό ενός φορέα – συντονιστή (facilitator). Τον ρόλο αυτό κατέχει μία εκ των επιχειρήσεων, όπου παίζει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του συνεργατικού σχηματισμού.

(δ) την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνεται το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει το συνεργατικό σχήμα, την αλληλουχία των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν καθώς και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης.

(ε) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μέσω δεικτών. Οι δείκτες αφορούν των αριθμών των επιχειρήσεων (ιδίως των μικρομεσαίων), τους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς, τα ερευνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο cluster. Παράλληλα περιλαμβάνουν τον κύκλο εργασιών, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, τον αριθμό των εμπορικών σημάτων, τον αριθμό των πιστοποιητικών ποιότητας, τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη κ.ά.


Ακόμα και στην περίπτωση που το cluster αναπτυχθεί πλήρως θα πρέπει να εξελίσσεται, καθώς οι απαιτήσεις τις αγοράς αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και επιβάλλουν προσαρμοστικότητα στα συνεργατικά σχήματα. Θα πρέπει επομένως να επανεξετάζουν μέσω της αξιολόγησης τους στόχους τους και να αναμορφώνουν τις δράσεις τους ώστε να ανταποκρίνονται στις επιταγές της αγοράς.

5 προβολές0 σχόλια
Subscribe to Our Newsletter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 | ALL RIGHTS RESERVED by  PLAN OF BUSINESS
Design by 16Reasons