Απόφαση ΔΕΔ 2258/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021. Φόρος Πλοίων Δεύτερης (Β’) Κατηγορίας