Απόφαση ΔΕΔ 1807/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021. Αναγνώριση φορολογικών αποσβέσεων


Αναγνώριση φορολογικών αποσβέσεων - υπολογισμός τόκων σε δάνεια προς μετόχους: άρθ. 18, 19, 28 παρ.2, άρθ.64, άρθ. 36 παρ.1 &2 περ. γ’ ν.4174/2013, άρθ. 18 ν. 3888/2010, ΠΟΛ. 1106/2011, άρθ. 17 ν. 2690/99, ΣτΕ 1542/2016, άρθρο 25 του ν. 2238/1994, ΠΟΛ. 1034/2014, άρθρο 13§3 και άρθρο 50 ν.4172/2013_1111 _3289724


Καλλιθέα, 09-06-2021 Αριθμός απόφασης: 1807