Υπουργική Απόφαση A. 1222/2020 - ΦΕΚ 4274/Β/1-10-2020


ΥΠ.ΟΙΚ-ΑΑΔΕ A1222/20 (ΦΕΚ-4274 Β/1-10-20) : Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., έκδοση 2020). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο Φ5/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., έκδοση 2020).


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Έχοντας υπόψη:


1.Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - Α' 170), όπως ισχύουν:


i.Του άρθρου 6, με τις οποίες ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καθορίζει με απόφασή του τον τύπο, το περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων, καθώς και τη μορφή των φορολογικών δηλώσεων,


ii. του άρθρου 7, σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, προσφυγών ή άλλων εγγράφων στη Φορολογική Διοίκηση.