top of page

Τροπολογία - προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας


"Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1


Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως τις 15.10.2020. Σκοπός του μηχανισμού είναι η παροχή στήριξης στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις όλης της χώρας, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, επιχειρείται η ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοΐού COVID-19 επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και περιορίζουν τη δυνατότητά τους να απασχολούν πλήρως τους εργαζόμενους. Εξαιτίας της διαμορφωθείσας κατάστασης, οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των εργαζομένων με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών τους και η πολιτεία είναι αναγκαίο να παρέμβει, στηρίζοντας με κατάλληλα μέτρα τη διατήρηση θέσεων πλήρους απασχόλησης και την κατά το δυνατόν μέγιστη αναπλήρωση της απώλειας του εισοδήματος των εργαζομένων.


Ειδικότερα, με τον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά ποσοστό 60% του εισοδήματος των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, των οποίων μειώνεται μονομερώς από τον εργοδότη ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας έως του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%). Επιπλέον, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού αναπλήρωσης μέσω του μηχανισμού, υπολείπονται του κατώτατου νομοθετημένου μισθού, η διαφορά που προκύπτει θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καλύψει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου για το σύνολο του ονομαστικού μισθού του.


Η προσωρινή μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων που θα υπαχθούν στον μηχανισμό μπορεί να διαρκέσει για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού και στο διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται: α) η μεταβολή του είδους της σύμβασης εργασίας, β) η μεταβολή των τακτικών αποδοχών που ίσχυαν κατά τον χρόνο μείωσης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και γ) η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, των οποίων μειώθηκε προσωρινά ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας.


Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που έχουν ανακύψει στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, καθώς και των επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται με αυτές, κατ' εξαίρεση, η πολιτεία καλύπτει μέσω του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» πλέον του 60% του εισοδήματος των εργαζομένων, λόγω της μείωσης του χρόνου εργασίας τους, και τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι αυτοί δεν θα απασχοληθούν και παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να παρατείνουν τη συμμετοχή τους στον μηχανισμό έως τις 31.12.2020, με την προϋπόθεση ότι είχαν ενταχθεί στον μηχανισμό για κάποιο χρονικό διάστημα, από 15.6.2020 έως 30.9.2020.


Με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζουν με απόφαση τους τον τρόπο, τη διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.


Με την παρ. 8 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να εξειδικεύει τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.


Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), που αφορά στη λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις-εργοδότες να κάνουν χρήση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» προς όφελος της διατήρησης των θέσεων εργασίας με παράλληλη στήριξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της αγοράς εργασίας.


Επί του άρθρου 2


Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι συμβάσεις των εποχικά απασχολούμενων σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, καθώς και των οδηγών τουριστικών λεωφορείων θα είχαν τεθεί σε ισχύ εντός του μηνός Μαΐου 2020 το αργότερο. Ωστόσο, οι εν λόγω συμβάσεις εργασίας δεν ήταν δυνατόν να τεθούν σε ισχύ τον Μάιο 2020 για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα ένεκα της απαγόρευσης λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και του περιορισμού χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών. Με τη διάταξη αυτή αντιμετωπίζεται το ζήτημα της απασχόλησης των εργαζομένων και παρέχεται η αναγκαία διευκόλυνση στις επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στον τομέα των μεταφορών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και του τουρισμού εν γένει.


Στο πλαίσιο αυτό, οι εργοδότες-επιχειρήσεις που κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολούνταν κατά την τουριστική περίοδο του έτους 2019, έχουν δικαίωμα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους σε αναστολή. Επιπλέον, ανάλογα με το ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των τουριστικών λεωφορείων της επιχείρησης, οι εργοδότες- επιχειρήσεις υποχρεούνται να ανακαλούν σταδιακά την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων.


Προσέτι, προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).


Ειδικότερα, με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να ρυθμίζουν με απόφασή τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.


Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 και ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση καταγγελίας, αυτή είναι άκυρη. Κατ' αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται, αφενός η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αφετέρου η στήριξη των επιχειρήσεων αυτών, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της αγοράς εργασίας στον ευαίσθητο κλάδο του τουρισμού.


Επί του άρθρου 3


Με την παρ. 1 προβλέπεται η χορήγηση μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης στους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνταν κατ' επάγγελμα σε επιχειρήσεις του τουρισμού και επισιτισμού, που λειτουργούν εποχικά και για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η ως άνω μηνιαία έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό που ισούται με το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.


Με την παρ. 2 προβλέπεται η στήριξη του εισοδήματος των ανωτέρω εργαζομένων για χρονικό διάστημα τριών μηνών, καθώς πιθανολογείται ότι δεν θα απασχοληθούν κατά την τρέχουσα περίοδο, λόγω των δυσμενών συνεπειών στον τουριστικό τομέα, από τη λήψη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.


Με την παρ. 3 ορίζεται ότι για τους εργαζόμενους της παρ. 1, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30.9.2020 με μερική απασχόληση από επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα εποχικής λειτουργίας, οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα 01.6.2020 έως 30.9.2020, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.


Με την παρ. 4 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με απόφαση τους να καθορίζουν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την παρ. 5 ορίζεται ότι οι δαπάνες που προκαλούνται θα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 (Α' 200). Τέλος, με την παρ. 6 ορίζεται ότι η ως άνω έκτακτη αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α'152), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.


Επί του άρθρου 4


Με την προτεινόμενη διάταξη καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 1η.5.2020 έως τη λήξη της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής και οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθένειας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή μητρότητας, εφόσον η άδεια έληξε ή θα λήξει κατά το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησής τους. Προσέτι, αποσαφηνίζεται ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ' αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το πόσο που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη στο υποκεφάλαιο Α1 της υπ' αρ. οικ.17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1779).


Επί του άρθρου 5


Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς, να προβαίνουν κατόπιν αίτησης τους και σχετικής συμφωνίας με τον εργοδότη, σε μία έκτακτη και προσωρινή μείωση του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου τους, η οποία μπορεί να φθάνει έως και το 25%, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχοληθούν πέραν του ωραρίου τους, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών, κατά ώρες αντίστοιχες των ως άνω ωρών μείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης. Για τον λόγο αυτό η διευκόλυνση αυτή παρέχεται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού.


Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται περαιτέρω εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζει, με απόφαση του, τους ειδικότερους όρους και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια.


Επί του άρθρου 6


Με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 προβλέφθηκε ότι πολίτης τρίτης χώρας, που δεν έχει υποχρέωση θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται να εισέρχεται και να παραμένει στην ελληνική επικράτεια για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου. Περαιτέρω, με το τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90) απλοποιήθηκε η διαδικασία της μετάκλησης, με την οποία καθίσταται δυνατή η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης και προβλέπεται ότι ο εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α' 80), δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30.6.2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης των πολιτών τρίτης χώρας, που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση του τεσσαρακοστού δεύτερου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες αυτούς να ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 2639/1998 (Α~ 205) και του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α' 115), ώστε να καταστεί εφικτή η κάλυψη των αναγκών της αγροτικής οικονομίας και να επιλυθεί το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλισης των ανωτέρω περιστασιακά απασχολούμενων εργατών σε αγροτικές δραστηριότητες με εργόσημο. Με την προτεινόμενη διάταξη, αντιμετωπίζεται η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, μειώνεται η εισφοροδιαφυγή και αυξάνεται η φορολογική και ασφαλιστική συνείδηση των εργοδοτών που απασχολούν πολίτες τρίτης χώρας .


Επί του άρθρου 7


Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η στήριξη των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και αθλητισμού, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και η ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων τους μέσω της παροχής αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Απώτερος στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να απασχολούν τους εργαζόμενους.


Επιπροσθέτως, με την προτεινόμενη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για χρονικό διάστημα έως τριάντα ημερών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.7.2020. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες του κλάδου της εστίασης, που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, η προτεινόμενη ρύθμιση μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι και την 30Π.6.2020.


Επιπλέον, οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που δεν είχαν ήδη τεθεί σε αναστολή.


Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ' αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, που αντιστοιχεί στις τριάντα μέρες και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.


Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.7.2020 και την 30η.6.2020 αντίστοιχα, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και επιπλέον υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.


Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να ρυθμίζουν, με κοινή απόφαση τους, τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.


Επί του άρθρου 8


Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται παράταση του χρόνου αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων (δηλαδή των επιταγών, των συναλλαγματικών και των γραμματίων σε διαταγή), που οφείλονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουριστικό κλάδο κατά επιπλέον εξήντα ημέρες. Η διάταξη αποσκοπεί στην προστασία των επιχειρήσεων των οποίων η οικονομική δραστηριότητα δεν έχει επανέλθει, λόγω της παγκόσμιας κρίσης από την εξάπλωση και διάδοση του κορωνοϊού COVID -19, είναι δε αβέβαιο αν θα αρχίσουν όλες να λειτουργούν, παρά τη λήξη της απαγόρευσης λειτουργίας τους σταδιακά από την 1η.6.2020, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους από τις μεταχρονολογημένες επιταγές που είχαν εκδώσει το διάστημα πριν την υγειονομική κρίση. Με την περ. β' προβλέπεται ότι οι κομιστές αξιογράφων, που δεν δραστηριοποιούνται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της περ. α', έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις για την περίοδο της νέας αναστολής, με συγκεκριμένες ειδικές διευκολύνσεις, εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται κατά επιπλέον εξήντα ημέρες είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α είτε με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.


Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, με απόφαση του, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, να καθορίζει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή του παρόντος, τις διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.


Επί του άρθρου 9


Η Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και εκπροσωπεί σαράντα σωματεία και ενώσεις αναπήρων και θυμάτων πολέμου στην ελληνική επικράτεια. Τόσο η ΕΓΣΑΘΠΕ, όσο και τα υπόλοιπα σωματεία και ενώσεις αναπήρων και θυμάτων πολέμου υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.δ. 1044/1971 (Α' 245).


Με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η παράταση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΕΓΣΑΘΠΕ και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των λοιπών σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, που έληξε ή πρόκειται να λήξει το προσεχές χρονικό διάστημα, ενόψει των μέτρων που προβλέφθηκαν λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η παράταση της θητείας θα έχει διάρκεια δύο μήνες από τη λήξη της και σε κάθε περίπτωση δεν θα εκτείνεται πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020. Τα διοικητικά όργανα της ΕΓΣΑΘΠΕ και των λοιπών σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου ανήκουν στην πλέον ευπαθή πληθυσμιακή ομάδα και η συμμετοχή τους σε συνέδρια για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου, στην παρούσα χρονική συγκυρία, κρίνεται επισφαλής για την υγεία τους.


Επί του άρθρου 10


Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η αντιμετώπιση προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 64662/1976/2018 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Β '5529), τα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και νοσηλεύτηκαν για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω των σαράντα οκτώ ωρών, λαμβάνουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού έξι χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτοί και οι οικογένειες τους τις έκτακτες δαπάνες που προέκυψαν από τον τραυματισμό και τη νοσηλεία τους.


Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις τα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών, μετά από βραχυχρόνια ή μακροχρόνια νοσηλεία απεβίωσαν, χωρίς να υποβάλουν αίτηση και ως εκ τούτου δεν έλαβαν την οικονομική ενίσχυση, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται, δεδομένης της φύσης της ενίσχυσης και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί κληρονομικής διαδοχής, η καταβολή στον σύζυγο του αποβιώσαντος δικαιούχου ή στο πρόσωπο με το οποίο αυτός είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.


Προσέτι, στην παρ. 2 ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο αποβιώσας δικαιούχος δεν τελούσε σε γάμο ή δεν υφίστατο σύμφωνο συμβίωσης, η παροχή καταβάλλεται στους κληρονόμους του αποβιώσαντος δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής. Στις παρ. 3 και 4 ορίζονται η διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και υποβολής της αίτησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Επιπροσθέτως, στην παρ. 5 ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης σε περίπτωση που ο δικαιούχος τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Ειδικότερα, η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη και προσκομίζεται αντίγραφο της δικαστικής απόφασης για τον διορισμό του δικαστικού συμπαραστάτη.


Τέλος, στην παρ. 6 ορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων.


Επί του άρθρου 11


Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στους συνταξιούχους, οι οποίοι απασχολούνταν κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α' 85) και οι οποίοι εξαιρούνταν από την εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύοντος του ν. 4387/2016 (Α' 85) νομοθετικού πλαισίου, αλλά και από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους, μεταβατική περίοδος ενός επιπλέον έτους, δηλαδή έως και την 1η.3.2022 προκειμένου να ενταχθούν στο πλαίσιο των νέων διατάξεων.


Η πρόβλεψη για σταδιακή υπαγωγή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο ήταν απαραίτητη, προκειμένου να μην διαταραχθεί ο οικονομικός προγραμματισμός τόσο του ιδίου του συνταξιούχου όσο και της οικογένειάς του, γι' αυτό και θεσπίστηκε μεταβατική περίοδος ενός έτους για την ένταξη των ως άνω συνταξιούχων στον γενικό κανόνα του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α' 85), Εξαιτίας, όμως της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στην χώρα μας και στο πλαίσιο των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, επιμηκύνεται κατά ένα ακόμα έτος η μεταβατική περίοδος για την υπαγωγή των συνταξιούχων που είχαν αναλάβει εργασία πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α' 85), στον νέο γενικό κανόνα της περικοπής της σύνταξης κατά ποσοστό 30%. Η παράταση της ως άνω προθεσμίας αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στη χώρα μας, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η επάνοδος των απασχολούμενων συνταξιούχων στην οικονομική κανονικότητα. Περαιτέρω, θεσπίζεται ένα εύλογο όριο απαλλαγής των συνταξιούχων που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ από την υποχρέωση καταβολής εισφορών, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση στο εισόδημα τους και να στηριχθεί η αγροτική δραστηριότητα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο εξαιτίας των συνεχιζόμενων συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα, για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85), εφόσον το ετήσιο εισόδημα τους από τη δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η θέσπιση του συγκεκριμένου ορίου είναι αναγκαία για να μην επιβαρυνθούν με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85), συνταξιούχοι, οι οποίοι αποκομίζουν πολύ χαμηλό εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα και συνήθως καλύπτουν ατομικές-οικογενειακές ανάγκες από την άσκηση αυτής. Επιπλέον, η θέσπιση του εισοδηματικού ορίου των 10.000 ευρώ ετησίως, εναρμονίζεται με την περ. η της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α' 85), σύμφωνα με την οποία δεν μειώνεται το ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφορών υπέρ του πρώην ΟΓΑ για τους συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ από την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει από 1.6.2020 και έχει ως αποτέλεσμα να μην υφίσταται δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου απασχόλησής τους και προσαύξησης της σύνταξής τους κατά την οικεία πρόβλεψη της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α' 85), εφόσον δεν καταβάλλουν τις εισφορές του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85), λόγω ετήσιου εισοδήματος μέχρι 10.000 ευρώ.Αθήνα, 29 Μαίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

"Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις "ΜΕΡΟΣ Α'

Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης


Άρθρο 1

Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»


1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.


2.α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις- εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου.


β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.


3.α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.


β) Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.


γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας εργαζομένων το υ ς και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση κάλυψης

του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020.


δ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό.


4. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:


(α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:


Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 Κύκλος εργασιών αναφοράςΙούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3).Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τρία (3).Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).


ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:


Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 Κύκλος εργασιών αναφοράςΙούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3).

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6).

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3).Ιούλιος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020.Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.


β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020