Σχετικά με μεθόδους κόστους, η σημασία για την Διοίκηση και ο ρόλος του Λογιστή