ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 554 ΕΞ / 06.04.2021
Αθήνα, 06/04/2021


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ

Αρ. Πρωτ. 554 ΕΞ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)


ΘΕΜΑ : Ποια χρονική στιγμή θα απεικονισθεί η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στα λογιστικά βιβλία ΑΕ


Ερώτηση:


Παράδειγμα:

Ημερομηνία γενικής συνέλευσης μετόχων Α.Ε. (τροποποίηση καταστατικού, αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου): 1/12/2020.