Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις