Ο υπολογισμός του βαθμού χρηματοοικονομικής μόχλευσης ως οδηγός τοποθέτησης επενδυτικών κεφαλαίων

Η εξέταση των οικονομικών καταστάσεων επιτρέπει την αξιολόγηση της οικονομικής υγείας της κάθε οικονομικής οντότητας ώστε να είναι σε θέση να στραφεί σε άντληση επενδυτικών κεφαλαίων για την επίτευξη της ανάπτυξής της και της εξωστρέφειας. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να εξετάζεται ο βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης που υπολογίζει την αναλογική μεταβολή του καθαρού εισοδήματος που προκαλείται από τη μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του ποσού του χρέους που υποχρεούται να επιστρέψει η κάθε οικονομική οντότητα.


Ο υπολογισμός είναι τα κέρδη προ φόρων και τόκων, διαιρούμενα με τα κέρδη προ φόρων. Έτσι, ο τύπος διαμορφώνεται:


Κέρδη προ φόρων και τόκων ÷ Κέρδη προ φόρων = Βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης