Νόμος 4727/2020. Ψηφιακή Διακυβέρνηση- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α 184/ 23-9-2020 ο νόμος 4727/2020

"Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις".


Στο νόμο περιέχεται επίσης το Άρθρο 235, το οποίο αναφέρεται στη λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων για την οργάνωση του τόπου και χρόνου εργασίας -εξ αποστάσεως εργασία στην περιφέρεια Αττικής.


Λήψη του σχετικού ΦΕΚ εδώ

Subscribe to Our Newsletter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 | ALL RIGHTS RESERVED by  PLAN OF BUSINESS
Design by 16Reasons