Λίγη Ιστορία...


Φόρος είναι μια υποχρεωτική εισφορά χωρίς να συσχετίζεται ιδιαίτερα με τα λαμβανόμενα ωφελήματα. Φορολογία επίσης είναι η επιβολή εκ μέρους του Κράτους μιας υποχρεωτικής εισφοράς σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του χωρίς η εισφορά να σχετίζεται ιδιαίτερα με

τα παρεχόμενα ωφελήματα.Πληθώρα ορισμών, ανάλογα με τις διαφορετικές σκοπιές από τις οποίες επιχειρείται η εννοιολόγηση, υπάρχει και στην Ελλάδα για τους φόρους και την φορολογία. Από το