Κ.Υ.Α. οικ. 42774/1072/2020 - ΦΕΚ 4706/Β/23-10-2020


Κ.Υ.Α. οικ. 42774/1072/2020 - ΦΕΚ 4706/Β/23-10-2020. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Έχοντας υπόψη:

αποφασίζουμε:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α


Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Οκτώβριο 2020