top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ


Το πρόγραμμα παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με 100% επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.


Tα δάνεια θα χορηγούνται άμεσα από συνεργαζόμενες τράπεζες κατόπιν αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα της πλήρους επιδότησης επιτοκίου για δύο χρόνια, η επιχείρηση καταβάλλει μόνο το κεφάλαιο για 2 χρόνια. ενώ για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου επιδοτείται το 40% του επιτοκίου. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.


Σε ποιους απευθύνεται


Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19 - Εξέταση βάσει ενεργών ΚΑΔ.


Περίοδος υποβολήςαπό 20/5/2020 έως 28/5/2020 (ώρα 12:00)


Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: ΤΕΠΙΧ ΙΙ.


Στο αίτημα η επιχείρηση επιλέγει την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.


Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.


Υπογραφή δανειακής σύμβασης και εκταμίευση δανείου εφάπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις στον λογαριασμό της επιχείρησης.


Είδος ενίσχυσης

Δάνειο / Επιδότηση επιτοκίου


Όροι και προϋποθέσεις


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για να υποβάλλουν αίτηση.


 • Εξαιρούνται η πρωτογενής παραγωγή και ο τομέας της αλιείας.

 • Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να είναι προβληματική.

 • Διατήρηση θέσεων εργασίας για 2 χρόνια - Ίδιος αριθμός εργαζομένων στις 19/3/2020 (ακόμα και 0) σε σχέση με 31/12/2021 και 31/12/2022.

 • Για να λάβει η επιχείρηση το ποσό των επιδοτούμενων τόκων θα πρέπει κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.Τι χρηματοδοτείται

Ύψος δανείου έως 500.000 €


Διαμορφώνεται ως εξής:


Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.


Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.


Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.


Σημειώνεται ότι:

 1. Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης, ωστόσο το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση για κεφαλαιο κίνησης (Υποπρόγραμμα 3 ΤΕΠΙΧ ΙΙ), δεν θα υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ.

 2. Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει ή να έχει λάβει χρηματοδότηση και από τα τρία Υποπρογράμματα της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», ωστόσο η συνολική της χρηματοδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (deminimis).

 3. Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται από τις Τράπεζες για το σύνολο των δανείων που έχουν δοθεί στην επιχείρηση.


Ποιες δαπάνες καλύπτει το δάνειο:

 • Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης

 • Δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό της κύκλωμα

 • ΦΠΑ

 • Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.


Διάρκεια Δανείου και περίοδος χάριτος

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου. Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες. Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.


Επιτόκιο

 1. Το επιτόκιο εφαρμόζεται στα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η Τράπεζα στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης. Δεν υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη) και για το διάστημα αυτό είναι σταθερό.

 2. Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.

 3. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.


Προϋπολογισμός€ 2.000.000.000


Η αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ορίζεται ως εξής:

Σε ποσοστό 40% καλύπτεται από το Ταμείο «Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και 60% από την Τράπεζα.


Σχετικά αρχεία


Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις


Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.etean.com.gr


ΔιεύθυνσηΞενίας 24, 115 28

Αθήνα

Τηλ210 7450400


Πληροφόρηση για το Πρόγραμμα

210 7450400

tepix.covid@etean.com.gr

0 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page