Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και μεταφοράς επιβατών από τα ΜΜΜ


Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/2020 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 1780/10-05-2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσί