Η παρούσα αξία των εισπράξεων


Με την έννοια παρούσα αξία θεωρούμε την σημερινή αξία των χρηματικών διαθεσίμων που εισπράττονται ως πιο σημαντική από την μελλοντική είσπραξη. Αυτό διότι εφόσον υπάρχει συμφωνία για λήψη ποσού σε μεταγενέστερο χρόνο αυτόματα σημαίνει και την παραίτηση από την επένδυση του ποσού αυτού στην παρούσα χρονική στιγμή. Ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί το ανωτέρω είναι η είσπραξη τόκων που προέρχονται από την αναμενόμενη πληρωμή.


Για παράδειγμα, εάν κάποιος κατέχει χ ευρώ τώρα και το επενδύει με επιτόκιο χ%, τότε θα έχει κερδίσει χ ευρώ για ένα έτος. Αν όμως δεν έχει αποκτήσει αυτό το πόσο , τότε χάνει τα έσοδα από τόκους. Κατ’ ουσία τα έσοδα αυτά αντιπροσωπεύουν την χρονική αξία των χρηματικών διαθεσίμων.


Η τρέχουσα αποπληρωμή υπό την οποία θα είναι αδιάφορη η είσπραξη τώρα ή στο μέλλον υπολογίζεται από τον τύπο :