Ζητήματα που προκύπτουν από το Κεφάλαιο Κίνησης


Σε κάθε επιχείρηση συναντάμε αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης, η οποία ορίζεται ως η διαφορά στο καθαρό ποσό του κεφαλαίου κίνησης από τη μία λογιστική περίοδο στην επόμενη. Στόχος της διοίκησης είναι να μειώσει τυχόν ανοδικές αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη για πρόσθετη χρηματοδότηση.