ΕΝΤΥΠΟ Ν Δήλωσης Νομικών Προσώπων. Απόφαση Α. 1101 /30-04-2020


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση

Α. 1101 /30-04-2020 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισ