Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 69416/Σ.18643


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ που αφορά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 69416/Σ.18643 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/2019, που αφορούν σε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας» Σχετ.: Η υπ' αριθμ.: 10694/364/2020 (ΦΕΚ 818/Β'/12-3-2020) Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η υπ' αριθμ.: 36/2018 του Ε.Φ.Κ.Α. Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν 4635/2019, «ΚΕΦ. Β' ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» και των άρθρων 65, 66 και 68 του ιδίου Νόμου, «ΚΕΦ. Γ' ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», καθώς και της υπ' αριθμ.: 10694/364/2020 (Φ.Ε.Κ. 818/Β'/12-3-2020) Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις οποίες ενισχύεται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Ν. 4554/2018, με στόχο την αποτελεσ