ΓΔΟΥ 504/2021 Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιδότηση παγίων δαπανών


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Μαΐου 2021


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2236


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 504