Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Απόφαση 13564/Δ1.4770 ΦΕΚ Β΄1161/3-4-2020


ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ειδικού σκοπού για: εξ αποστάσεως εργασία, πρόσκαιρη τηλεργασία, πίνακα προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης και πίνακα μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός ομίλου.
Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:... ....αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο Τροποποιείται η αριθ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις – Εξαιρέσεις», προστίθεται παράγραφος 14.13, ως εξής: «14.13 Α. Σε εφαρμογή της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (