Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 3ης Ιουνίου 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)

της 3ης Ιουνίου 2021 (*)


«Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Αρχή της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και στην εργασία – Οδηγία 2000/78/ΕΚ – Άρθρο 6, παράγραφος 1 – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 21 – Απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω ηλικίας – Εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει ανώτατο όριο ηλικίας 50 ετών για την πρόσβαση στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου – Δικαιολόγηση»


Στην υπόθεση C‑914/19,


με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Consiglio di Stato (Συμβούλιο της Επικρατείας, Ιταλία) με απόφαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2019, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 12 Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της δίκης