Απόφαση ΔΕΔ 919/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021


Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 – συμψηφισμός παρακρατούμενων φόρων: Άρθρο 59,61,62 του Ν. 4172/2013, ΠΟΛ.1025/2020, Άρθρο 6 ν.4684/2020 Α.1273/2020_1111 _9094681


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις: